دانلود رایگان


پایان نامه ارشد داده کاوی آموزشی دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان مديريت فناوري اطلاعات اين اجازه را مي دهد به رويكرد پذيرش دانشجوي شهريه پرداز از منظر يك كسب و كار نگريست. آنگاه دانشجويان را مي توان به عنوان مشتري در نظ

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد داده کاوی آموزشی دانشجویان انصرافی دانشگاه تهران با تمرکز بر حفظ دانشجویان شهریه پرداز اصول حاكم بر مديريت ارتباط با مشتري و تكنيك هاي "داده كاوي آموزشي" اقدام به شناسايي
مشتريان در معرض خطر انصراف )ريزش( نموده و ضمن اتخاذ سياست ها و راهكارهايي براي بقاي
مشتري، از اتلاف منابع جلوگيري و موجبات بهبود و توسعه آموزش عالي را فراهم نمود.
رويكرد جهاني داده كاوي آموزشي شاخه اي جديد از داده كاوي است كه محيط آموزش عالي را
عرصه فعاليت خود قرار داده است. بخشي از فعاليت هاي آن معطوف به تحليل رفتار دانشجويان،
شناسايي دانشجويان در معرض خطر ريزش و ارائه مدل هاي پيش بيني مي باشد. اين اقدامات همه در
جهت اصل طلايي مديريت يعني "حفظ مشتري موجود كم هزينه تر از جذب مشتري جديد مي باشد"
صورت مي گيرد.
در بررسي رفتار دانشجويان شهريه پرداز دانشگاه تهران از مجموعه مشخصات ذخيره شده در
بانك هاي اطلاعاتي دانشجويي 7 مشخصه مستقل و يك مشخصه وابسته انتخاب و متعاقبا اولا اقدام
به شناسايي و تعيين درجه اهميت مشخصه هاي دخيل در انصراف و ارتباط آن ها با يگديگر، ثانيا
اولويت بندي ترم ها به لحاظ احتمال خطر انصراف )ريسك ريزش(، ثالثا ارائه جدول خطر احتمال
براي ترم هاي مختلف و رابعا دسته بندي دانشجويان انصرافي با توجه به مشخصه هاي مذكور گرديد.
يافته ها حكايت از شناسايي ترم اول و دوم )بالاخص ترم اول( به عنوان پرخطرترين دوره،
دانشجويان كارشناسي ارشد مستعدترين مقطع تحصيلي و در اين بين دوره شبانه پرخطرترين دوره
تحصيلي براي انصراف مي باشند.
واژگان كليدي فارسي: داده كاوي آموزشي، مديريت رويگرداني مشتري، مديريت ارتباط با مشتري،
حفظ دانشجو، انصراف دانشجو .
آموزش عالي )و آموزش هاي الكترونيكي(، تبديل عرصه آموزش و رقابت هاي آموزشي به رقابت هاي
آموزشي تجاري و در راس همه، استقبال و عطش زائدالوصف براي ورود به آموزش عالي، موسسات -
آموزش عالي را بر آن داشته با نگاهي نوين و در قالب دانشجويان شهريه پرداز به امر پذيرش دانشجو
نگريسته تا بدين نحو نه تنها كسب درآمد نموده بلكه به اتكاي آن بتوانند برنامه هاي توسعه اي خود را
نيز تحقق بخشند. اينترنت باعث تغييرات عمده اي در كسب و كار بالاخص كسب و كار الكترونيكي
شده است. فراگيري اينترنت و امكان يادگيري سريع رقيبان از يكديگر احتمال حفظ يا ارتقا موقعيت
خود در بازار به صرف تكيه بر نوآوري و استفاده از فناوري را كاهش داده است و از اين منظر همه
داراي شرايط يكسان هستند. امروزه خلق مزيت رقابتي تنها در گرو تداوم و توسعه استفاده از
سيستم هاي اطلاعاتي و محصولات جديد و نوآورانه در زمينه مديريت فناوري اطلاعات مي باشد.
هماكنون بحث بر سر كسب مزيت رقابتي در سايه بررسي داده هاي مخازن مختلف اطلاعاتي و كشف
حقايق و دانش نهفته در دل آنان است. در آينده جمع آوري داده هاي مشتريان يك منبع مزيت رقابتي
فزاينده خواهد بود )نشريه بيزينس دانشگاه هاروارد، 2015 (. اتخاذ استراتژي حفظ مشتري يك
سرمايه گذاري ارزشمند جهت كسب درآمد و سود در آينده مي باشد. از اين رو سازمان ها به اين
نتيجه رسيده اند حفظ مشتري جهت موفقيت بلند مدت كسب و كار حياتي است. به گزارش گروه
گارتنر افزايش 5 درصد در حفظ مشتري مي تواند سود كسب و كار را بين 25 تا 125 درصد افزايش
دهد )امت سي و مارک اي مورفي 1 ، 2013 (. هزينه جذب مشتري جديد مي تواند پنج برابر هزينه
جلب رضايت و حفظ مشتري باشد )ناديا تنتاكو و يو واي 2 ، 2014 (.بنابراين صرفه اقتصادي و
آموزه هاي مديريت رويگرداني مشتري حكم به حفظ مشتري دارد از سويي ديگر به منظور كاهش
هزينه هاي حفظ مشتري مي بايد اين سياست ها معطوف به مشترياني باشد كه احتمال بيشتري براي
ترک سازمان را دارند . لذا بايد به نوعي قادر به پيش بيني رفتار آتي آنان بود تا با اتخاذ سياست هاي
فرمت پایان نامه pdf
تعداد صفحات 168

بيان مسئله -
اهميت و ضرورت انجام تحقيق -
سوالات اصلي تحقيق -
فرضيه ها -
اهداف تحقيق -
روش انجام تحقيق -
جنبه نوآوري -
مقدمه
1 مديريت ارتباط با مشتري -
رويگراني )ريزش( مشتري -
ريزش اختياري -
ريزش غيراختياري -
رويكردهاي مديريتي جهت كاهش نرخ ريزش -
دلايل رويگرداني مشتري -
حوزه اصلي داده كاوي آموزشي -
تكنيك هاي داده كاوي آموزشي در سيستم هاي آموزشي -
پيشينه تحقيقات انصراف از تحصيل با استفاده از داده كاوي آموزشي -
انتشارات، مجلات و كنفرانس ها -
پژوهشگران داده كاوي آموزشي -
مفاهيم آموزشي در داه كاوي آموزشي -
انصراف دانشجو -
ريسك انصراف )ريسك ريزش( دانشجو -
حفظ دانشجو -
علل انصراف دانشجو -
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
داده كاوي آموزشي


مديريت رويگرداني مشتري


مديريت ارتباط با مشتري


حفظ دانشجو


دانشجو


داده كاوي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه بررسی شایستگی های حرفه ای شهرداران

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس

مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

اقلیم معماری شهر اصفهان

پاورپوینت آدنو ویروس ها

تحقیق درباره انواع پمپ و تلمبه

طرح برای اره مویی و فلز (قاب و کالاسکه و ماکت)

تحقیق درباره انواع پمپ و تلمبه

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان عوامل موثر در

کتاب چگونه با کودکم رفتار کنم