دانلود رایگان


بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر (2014 – 2001)چکیده:
فرهنگ استراتژیک عبارت از یک کلان زمینه­ی اندیشه­گانی رفتار، که تمام رفتارهای فردی، گروهی و دولتی در ارتباط با کاربست زور برای رسیدن به اهداف را تحت­تأثیر قرار می­دهد؛می­باشد. این مقوله­ی نظری تقریباً از اوایل دهه 1980 میلادی از آن جهت مورد توجه قرارگرفت که، می­توانست فارغ از تبیین­های یکسان­انگارانه­ی واقع­گرایی به شناخت بهتر علل تصمیمات استراتژیک کشورها و همچنین پیش­بینی رفتارهای آن­ها نائل آید. ایالات متحده به خاطر وضعیت استثنائی­اش در عرصه روابط بین­الملل از همان ابتدا مورد توجه محققان این حوزه قرارداشت و براین­اساس آثار زیادی مبنی بر شاخص­های اصلی این فرهنگ منتشر شد. اما این پژوهش تلاش دارد با یک دید عمیق­تر به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده، به بررسی مهمترین عوامل سازنده و شکل­دهنده­ی این فرهنگ در بازه­ی زمانی 2014- 2001 بپردازد. سطح بندی تحلیلی جونز به نگارنده این اجازه را داد تا مؤلفه­های مورد نظر خود را از سه سطح کلان، میانی و خرد ؛ در قالب جغرافیا، مشخصه­های فرهنگی و تمدنی، تاریخ ، امنیت سرزمینی، اتاق­های فکر و برتری طلبی تکنولوژیکی برگزیده و نسبت به اثبات فرضیه اقدام نماید. در پایان پژوهش با برررسی اسناد امنیتی و مواضع اعلامی رهبران آمریکا؛ به این جمع­بندی نائل آمدیم که متغیر جغرافیا در قالب ژئوپلتیک، شاخص­های تمدنی، فرهنگی ، تاریخی در کنار پررنگ شدن مساله امنیت سرزمینی بعد از حادثه سپتامبر 2001، تاثیرگذاری اتاق فکرها به عنوان سطح میانی در پروسه روایت سازی امنیتی و در نهایت تداوم و تقویت فرهنگ سازمان نظامی بر محور اسطوره برتری طلبی تکنیکی از مهمترین عناصر اثرگذار در فرهنگ استراتژیک آمریکا در این بازه­ی زمانی بوده­ است.
واژگان کلیدی : فرهنگ­استراتژیک، امنیت سرزمینی، جغرافیا، ویژگی­های فرهنگی و تمدنی، اتاق فکر، اسطوره برتری طلبی تکنیکی.

فصل اول کلیات تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری فرهنگ استراتژیک
مقدمه: فرهنگ استراتژیک، مفهومی تحول یافته ........................................................................................... 15
تعریف فرهنگ استراتژیک ............................................................................................................................. 15
تاریخچه ظهور و تکامل مقوله­ی فرهنگ استراتژیک ....................................................................................17
رویکرد شناسی در فرهنگ استراتژیک........................................................................................................... 23
تحول در فرهنگ استراتژیک .......................................................................................................................... 28
حافظان فرهنگ استراتژیک ............................................................................................................................ 30
فرهنگ استراتژیک از منظر دیوید جونز ........................................................................................................32
الف. سطح کلان............................................................................................................................................. 32
ب. سطح میانی: ساختارهای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور............................................................. 34
ج. سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی و رابطه­ی شهروندان با نظامیان ........................................................34
اتاق فکر به مثابه­ی یک نهاد اجتماعی .......................................................................................................... 36
فصل سوم. فرهنگ استراتژیک آمریکا و عوامل موثر بر آن از جنگ داخلی(1861) تا پایان قرن بیستم
مقدمه .............................................................................................................................................................. 39
تاریخچه مختصر ایالات متحده .................................................................................................................... 40
اول. جنگ داخلی (1865-1861) .................................................................................................................41
الف. نکات کلی ......................................................................................................................................... 41
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ داخلی............................................... 42
دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) .............................................................................................................. 44
الف. نکات کلی ........................................................................................................................................ 44
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ........................................... 45
سوم. جنگ اول جهانی (1918-1914)........................................................................................................ 47
الف. نکات کلی ......................................................................................................................................... 47
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ اول جهانی ........................ 48
چهارم. ورود ایالات متحده به جنگ دوم جهانی (1945-1939 ) ........................................................... 50
الف. نکات کلی .......................................................................................................................................... 50
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ دوم جهانی ...................... 51
پنجم. نبردهای آمریکا در دوره­ی جنگ سرد ............................................................................................... 54
  1. جنگ کره ......................................................................................................................................... 57
الف. نکات کلی ................................................................................................................................. 57
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ کره ........................................... 57
  1. بحران کوبا ....................................................................................................................................... 60
نکات کلی ................................................................................................................................ 60
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک امریکا در بحران کوبا........................................... 61
  1. جنگ ویتنام ...................................................................................................................................... 61
الف. نکات کلی................................................................................................................................. 62
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ ویتنام ........................................ 62
ششم. بحران خلیج فارس 1991 .................................................................................................................. 64
الف. نکات کلی ............................................................................................................................................ 64
ب.بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران خلیج فارس........................................ 65
هفتم. بحران کوزوو 1996 ............................................................................................................................ 67
الف. نکات کلی ............................................................................................................................................ 67
ب. بررسی متغیر های موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران کوزوو ............................................... 68
فصل چهارم. مولفه­های سخت­ نرم افزاری موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در فضای بعد از 11 سپتامبر
مقدمه ............................................................................................................................................................. 71
اول. واقعه سپتامبر 2001 ، مقدمه­ای برای تحول فرهنگ استراتژیک امریکا .............................................. 72
ابعاد محوری استراتژی کلان آمریکا.............................................................................................................. 73
دوم. بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک آمریکا در ارتباط با اقدامات نظامی بعد از 11 سپتامبر.................. 77
الف. تهاجم نظامی به افغانستان (2001) و عراق (2003) ......................................................................... 78
ویزگی های رفتار نظامی آمریکا در مبارزه با تروریسم ............................................................................... 79
ب. تجزیه و تحلیل فرهنگ استراتژیک آمریکا بر مبنای الگوی تحلیلی جونز .......................................... 82
1. سطح کلان ................................................................................................................................................. 82
2. سطح میانی ................................................................................................................................................. 86
3.سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی............................................................................................................... 87
نتیجه گیری ..................................................................................................................................................... 93
منابع فارسی ................................................................................................................................................... 97
منابع لاتین ................................................................................................................................................... 103

-بیان مسئله:
فرهنگ­استراتژیک به زمینه­ای از تفکر راهبردی یک دولت، به عنوان مقدمه یا بستری برای تصمیم­گیری راهبردی آن خاصه در ارتباط با اهداف امنیتی – نظامی اشاره دارد. پیام اصلی این حوزه­ی اندیشه­ورزی را باید در شناسایی دوست یا دشمن و تعیین معیار برای تفکیک آنان از هم دانست؛ کارکردی یا کیفیتی که می­تواند به سطوح مختلف تصمیم­گیران در مسیر انتخاب راه­های استفاده از زور برای مقابله با عوامل تهدید و هم­چنین در سطحی بالاتر برای رسیدن به اهداف ملی کمک نماید. به سخن دیگر،فرهنگ­استراتژیک مانند یک پیش­زمینه عمل می­کند، به گونه­ای که تمام سیاست­ها و تصمیمات راهبردی در سطح کلان را سمت و سو می­دهد. بر این مبنا، بیان­شده که فرهنگ­ استراتژیک که در اصل زیرمجموعه­ی فرهنگ ­سیاسی یک کشور است؛ توانائی محدودسازی گزینه­های انتخاب راهبردی را برای نخبگان درپروسۀ تصمیم­گیری داراست. در عین حال ، چنین محدودیت­هایی با توجه به افزایش اهمیت پشتیبانی افکارعمومی برای اجرای سیاست­ها قابل پذیرش است. بنابراین دولت­ها اقدام به طراحی و اجراء سیاست­هایی می­نمایند که از اقبال عمومی بیشتری برخوردار است.
مسئله فرهنگ تا ربع آخر قرن پیش جذابیت چندانی در مطالعات امنیتی نداشت و این امر تا زمانی ادامه یافت که علاقه به فرهنگ و فرهنگ­استراتژیک برای تبیین رفتار دولت­ها مطرح گردید. بخش عمده­ای از تحقیق در این عرصه مدیون جوزف نای و شان لین جونز است که معتقد بودند؛ مطالعات استراتژیک بر مبنای قوم­مداری آمریکایی همراه با نادیده­گرفتن سبک­های ملی استراتژی قرار داشته­است . از دهه 1970 میلادی بعضی از محققان و تحلیلگران تلاش کرده­اند تا با بکارگیری مفهوم فرهنگ­استراتژیک فهم و تحلیل غنی­تری(نسبت به رویکرد واقع­گرایی و بعدها نوواقع­گرایی) از رفتارها و انتخاب­های استراتژیک کشوره ارائه دهند. در همین دهه و درپی ناتوانی تحلیلگران آمریکا از پیش­بینی واکنش­های اتحاد جماهیر شوروی و تشریح درست سیاست بازدارندگی شوروی، جک اسنایدر چنین نتیجه گرفت، تحلیلگران آمریکا به این دلیل نتوانستند واکنش­های شوروی را پیش­بینی نمایند که این واقعیت را بدیهی فرض کردند که مسکو در موراد خاص دقیقا همانند واشنگتن واکنش نشان می­دهد. در نتیجه این ناکامی برای پیش­بینی واکنش­ها، وی و تعدادی دیگر از محققان به این نتیجه رسیدند که هر کشوری از شیوه­ای خاص برای تفسیر، تحلیل و واکنش به رخدادهای بین­المللی برخوردار است. این مسئله موضوع فرهنگ ملی را دوباره در دستور کار قرارداد و توجهات روی فرهنگ استراتژیک به مثابه یک ابزار تحلیل جدید متمرکز شد.
چنانچه بیان شد؛ زمینه­های مطالعات فرهنگ استراتژیک به سال­های جنگ سرد یعنی دوره­ای که استراتژی بازدارندگی هسته­ای به دستورکار راهبردی دو ابرقدرت تبدیل شده­بود، باز می­گردد. نظریه­پردازان واقعگرای آمریکایی را باید پیشگام تولید دانش در این مورد دانست. اولین مرحله­ی مطالعات فرهنگ استراتژیک در این کشور بر محور بررسی استراتژی هسته­ای آن در قبال اتحاد جماهیر شوروی شکل­گرفت. به این معنا که محققان این حوزه براساس تئوری بازی­ها و تصمیم­گیری عقلائی در سطح تصمیمات هسته­ای، گزینه­های پیش­روی این دولت (درچارچوب راهبرد هسته­ای) را تنها در محورهای زیر خلاصه می­کردند: عدم استفاده مجدد از سلاح هسته­ای در اثر محاسبه هزینه و سود ؛ استراتژی بازداندگی ؛تسلیح و افزایش توانمندی­های دفاعی قابل کاربرد. در مقابل ، اینان مدعی بودند که استراژی شوروی از قاعده­ی بازی­ها و محاسبه عقلائی مد نظر آمریکا پیروی نمی­­کند ، که همین ویژگی می تواند دنیا را در معرض خطر هسته­ای جدی قرار دهد. بر این اساس، می توان گفت که مطالعات استراتزیک در مقطع یاد شده از نوعی جهت­گیری تقلیل­گرا ومتناظر با بحث­های صرفاً هسته­ای و راهبردی برخوردار بود.
در اواخر دهه­ی 1980 موج انتقاد از نظریه­پردازان واقعگرا به خاطر عدم توانائی پیش بینی بروز زمینه­های فروپاشی شوروی بالا گرفت . نظریه پردازان آمریکایی به ویژه طیف سازه­انگار، با تأکید بر رابطه فرهنگ و امنیت، مؤلفه­ی فرهنگ استراتژیک را به عنوان تنها عامل توضیح دهندۀ این فروپاشی معرفی کردند.آنان اعلام نمودند علت ناتوانی رئالیستها، درتأکید افراطی بر مفروضۀ یکسان بودن دولت­ها (در قالب نوعی جعبه­ی سیاه) باید پیگیری شود. بر این مبنا، هر دولتی بنا به ارزش­ها، ایستارها، هویت، مذهب، فرایند تشکیل، جامعه­پذیری و حتی موقعیت جغرافیایی دارای تفاوت­های بنیادینی در ارتباط با نگرش­های راهبردی است. این تفاوت­ها در عرصۀ تصمیم سازی در مورد انتخاب­های پیش روی تصمیم­گیران دارای تأثیر می­باشند. ناگفته نماند که برخی نیز بر امکان استفاده از اعمال فریب­کارانه­ در جهت دستکاری افکار عمومی تأکید داشتند که می تواند ابزار توجیه­گر سیاست­های اعلانی (در قالب فرهنگ استراتژیک) تلقی­گردد. در این ارتباط، به دستکاری افکار عمومی در رابطه با حوادث بندر پرل هاربر ، که به مجوز ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی تبدیل گردید، توجه شد. دومین مرحله­ی تحول در مطالعات­استراتژیک آمریکا تحت­تأثیر ترویج اندیشه­ی قدرت نرم و تعبیه­ی این مفهوم در مطالعات امنیتی این کشور در دهه­ی 1990 پدیدار شد. از این منظر، تصمیم سازان امنیتی، فرهنگ استراتژیک را متغیری وابسته و در عین حال مستقل ارزیابی کردند. ویژگی وابستگی به تأثیرپذیری آن از عناصری چون: تاریخ، ارزش­ها ، ایستارها، هویت و جامعه پذیری و برداشت ذهنی از جایگاه کشور در نظام بین الملل و همچنین متغیر هایی مادی چون جغرافیا و توانمندی تسلیحاتی بازمی­گشت؛ و وجه استقلال طلبی این نوع فرهنگ نیز در این باور ریشه داشت که فرهنگ استراتژیک باید از هویتی مستقل در چارچوب انتخاب­ها و رفتارهای تصمیم­گیران برخوردار باشد. به این ترتیب ، در شرایط نوظهور بعد از جنگ سرد که آمریکا با ضرورت شناسایی کانون­های جدید تهدید و زمینه­های شکل­گیری و تشدید آنان در مناطق مختلف جهان مواجه بود ، توجه به ویژگی­های فرهنگ­استراتژیک دیگر ملت­ها مدنظر قرار می­گرفت. بطور منطقی، از این منظر، افق جدیدی برای شناسایی ریشه­های موج جدید تهدیدزایی آشکار می­شد و فرصت­های لازم برای شکل دهی به ائتلاف و همکاری با بازیگرانی که فرهنگ استراتژیک مشابهی داشتند، بروز می­کرد. به این ترتیب، تحول این رویکرد در تسری دادن فرهنگ استراتژیک به سایر حوزه­های اقدامات خارجی دولت­ها ریشه داشت ، که باعث می­شد در کنار اقدامات نظامی، اتحاد و ائتلاف­ها و حتی روابط مبتنی برهمکاری و تعارض را هم در نظر ­آورد.
اما همزمان با احساس نیاز برای شناسائی فرهنگ­استراتژیک سایر ملل برای آمریکا، مطالعه فرهنگ­استراتژیک این کشور نیز در دستور کار ملت­ها قرارگرفت. از نظر لانتیس آمریکا بخاطر عواملی چون تک ابرقدرتی ، توانائی تأثیرگذاری بر تمام کشورها در عرصه روابط­خارجی و همچنین اقدامات­نظامی متأثر از قدرت نظامی­اش بخصوص بعد از 11 سپتامبر ، در محاسبات امنیتی دولتها مهره وزینی شده است. این اثربخشی باعث ضرورت درک فرهنگ­استراتژیک این کشور از سوی سایرین شده است. البته لانتیس دلیل دیگری را نیز مطرح می­کند. از نظر وی بر کشورهایی که خواستار به چالش کشیدن قدرت آمریکا هستند، ضرورت بررسی این فرهنگ مبرهن است. بهر ترتیب حجم زیادی از ادبیات فرهنگ استراتژیک به مقوله آمریکا می­پردازد.
در بعد نظری فرهنگ استراتژیک ایالات متحده در مقایسه با سایر دولت­ها ،به برکت همین توجه بخوبی شاخص بندی شده است . و عناصری چون تمایل به استفاده از زور برای دستیابی به اهداف، اسطوره فناوری در نبرد، تمایل به حل سریع منازعه با انهدام غائی دشمن، جنگ اخلاقی و یا مسیحائی و در نهایت پایین بودن آستانه تحمل در این فرهنگ شناسائی شده­است. این بررسی فرهنگی از دهه 70 میلادی با اثر راسل ویگلی با نام راه و رسم جنگ آمریکائی آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد.
تمام محققان این حوزه به امکان تحول در فرهنگ­استراتژیک در سایه­ی رخدادهای عظیم ملی اعتقاد دارند. در این ارتباط شکست­­ها وپیروزی­ها می­تواند امنیت مادی و روانی جامعه و شهروندان را دستخوش تغییر قرار دهد. در این زمینه واقعه­ی سپتامبر 2001 را باید نقطه­ی عطفی در بروز تحول در فرهنگ­استراتژیک آمریکا دانست. که البته از نظر محققین این حوزه دور نماند. مطالعات زیادی که بعد از این تاریخ و البته در پی رفتارهای نظامی یکجانبه آمریکا بربستر مبارزه با تروریسم ، انجام شد؛ مبین همین نکته است. در این مقالات ضمن شناسائی موارد متحول شده فرهنگ­استراتژیک آمریکا به پیامدهای این تحول بر سایر دولت­ها نیز تأکید می شود.
مطالعه فرهنگ­استراتژیک آمریکا به واسطه پیچیدگی­های منحصر بفردش از دشواری خاصی برخوردار است. شاید مفیدترین الگو برای بررسی عوامل سازنده­ی فرهنگ مزبور را در چارچوب نظری دیوید جونز بتوان یافت. ناگفته نماند که این چارچوب نظری در پی تحول رویکردی در بعد نظری فرهنگ­استراتژیک از یک سو و بعد از تحول در شاخص­های فرهنگ استراتژیک آمریکا بعد از 11 سپتامبر همچنان از سوی محققین برای بررسی آمریکا مورد استفاده قرار می­گیرد. چنانچه فارل در سال 2005 و یک سال بعد مانکن از این سطح بندی تحلیلی در­باره آمریکا سود جسته­اند. در هر حال جونز تلاش کرده است که عوامل تشکیل دهنده­ی فرهنگ استراتژیک را در سه سطح شامل: سطح کلان محیطی که ویژگی­های جغرافیایی، خصوصیات قومی- فرهنگی و تاریخی، را در برمی­گیرد. سطح میانی اجتماعی شامل ویژگی­های سیاسی و اقتصادی جامعه وجامعه مدنی است. و در نهایت سطح خرد که مرکب از نهادهای نظامی و ویژگی­های روابط نظامی – مدنی است ؛را مورد توجه قرار دهد.
در این پژوهش سعی می­شود که مهم­ترین و اثرگذارترین عناصر تشکیل دهنده­ی فرهنگ استراتژیک آمریکا بعد از 11 سپتامبر در ارتباط با ابعاد نرم و سخت افزاری مورد بررسی قرار گیرد. متغیر­های مورد نظر در ویژگی­های جغرافیایی ،خصوصیات تمدنی - فرهنگی ، خصائص سیاسی و تکنولوژیکی از یک سو ، و از سوی دیگر در الگوی نقش آفرینی دو متغیر جامعه­ی مدنی و اتاق فکر خلاصه شده است.
2- ضرورت انجام تحقیق:
با عنایت به این موضوع که این قدرت­های بزرگ هستند که سیستم و نظام بین­الملل را شکل می­دهند و بیشترین میزان تأثیرگذاری را بر روندهای جهانی دارا می­باشند. لذا شناخت سیاست­خارجی این کشورها بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش بنا به نقش مؤثر فرهنگ­استراتژیک، این متغیر مهمترین مؤلفه شکل­دهنده به سیاست خارجی است. بنابراین شناخت فرهنگ­استراتژیک آمریکا به عنوان مهمترین مؤلفه شکل دهنده به رفتار این کشورها از اهمیت بسزائی برخوردارا است. اما در این پژوهش تلاش می­شود در راستای پرداختن به این موضوع به دو هدف دیگر که در زیر می­آید، نیز نائل شویم.
3- اهداف اصلی تحقیق:
الف - آشنایی با روند تحولی نظریه­پردازی در حوزه­ی فرهنگ استراتژیک؛
این پژوهش در راستای تبیین یک حوزه­ی نظری به نسبت مغفول مانده در ادبیات مطالعات امنیتی به زبان فارسی ساختار بندی شده است. بنا به همین دو امر ( چارچوب نظری، بدیع بودن) ضرورت شناخت بهتر این چارچوبه تحلیلی احساس می­شود که از قبل بحث تاریخچه­ی فرهنگ استراتژیک این مهم بهتر صورت می­پذیرد. دستامد این مبحث دو نکته است : ابتدا اینکه فرهنگ استراتژیک خود حاصل تحول عمیق در بعد مطالعات امنیتی کشورها است. و از طرف دیگر در این چارچوبه بازهم شاهد نوعی تحول درونی نسبت به متغیرهای مؤثره و اهداف استراتژیک هستیم. که در این ارتباط مباحث فرهنگ استراتژیک از بررسی راهبردهای صرفا هسته­ای دو ابرقدرت به طیف وسیعی از راهبردهای ملی گسترش یافت.
ب- آشنایی با عوامل سازنده­ی فرهنگ استراتژیک آمریکا به ویژه در مقطع بعد از یازدهم سپتامبر.
فرهنگ استراتژیک دارای عوامل سازنده­ی ­متفاوتی است که هر کدام از این عناصر دارای وزن خاص خود در این فرهنگ هستند. در این نوشتار تلاش می­شود که مهمترین این متغیرهای شکل­دهنده را شناسایی و بررسی نمائیم.
4- سئوال اصلی تحقیق:
با توجه به اینکه فرهنگ­استراتژیک ملی با رخداد حوادث مهم و ملی دچار تحول و تغییر می­شود. در این پژوهش تلاش می­شود که مقطع 11 سپتامبر را بعنوان یک رخداد با دامنه تأثیرگذاری وسیع توضیح داده و سپس متغیرهای مؤثر در این تحول را ارزیابی نمائیم. بر این اساس سئوال اصلی نوشتار حاضر عبارت است از:
متغیرهای فرهنگ استراتژیک ایالات متحده آمریکا در شرایط و فضای بعد از 11 سپتامبر کدام هستند؟
5- فرضیه تحقیق:
به نظر می­رسد فرهنگ­استراتژیک آمریکا بعد از رخداد 11 سپتامبر تحت­تأثیر مؤلفه­های سخت­افزاری چون امنیت سرزمینی ، برتری­طلبی تکنولوژیک در بعد نظامی در کنار مؤلفه­های نرم­افزاری چون شاخص­های فرهنگی تمدنی و سیاسی و نقش جامعه مدنی در قالب اتاق فکر قرار داشته است .
6- پیشینه تحقیق: ­
در ابتدا لازم است یادآور شویم به دلیل این­که حوزه­ی نظریه­پردازی فرهنگ­استراتژیک حوزه­ای به نسبت مفغول مانده در ادبیات امنیتی به زبان فارسی است . بنابراین نگارنده اقدام به مطالعه برخی از متونی نمود که به درک وی در ارتباط با این حوزه مطالعاتی کمک­رسان بوده­است.
1-6: متون مرتبط با حوزه­ی نظریه­پردازی فرهنگ استراتژیک:
1 - فرهنگ استراتژیک علی عبدالله خانی در این کتاب که تنها کتاب در این حوزه نظری به زبان فارسی است، تلاش می­کند که رابطه نوظهور میان فرهنگ و امنیت را تعریف کرده تا از این میان به فهم بهتری از مطالعات امنیتی و امنیت دست­یابد . سپس ضمن تعریف اجمالی از مفهوم فرهنگ استراتژیک، اقدام به تشریح رویکردهای متفاوت در این حوزه می­کند.
2 - سه نسل – سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک علی عبدالله خانی در این مقاله به بررسی تفاوت­های هستی شناسی رویکردهای متفاوت در حوزه فرهنگ استراتژیک پرداخته و در نهایت نتیجه­گیری می­کنند که نسل سوم این محققان توانایی تبیین کنندگی بهتری را نسبت به سایرین دارند. البته لازم به ذکر است که در این مقاله منازعه نهایی میان نسل اول توسط کالین گری و نسل سوم توسط آلستر جانستون در نظر نیامده است.
3 – مقدمه­ای برفرهنگ استراتژیک محمود عسگری در مجال کوتاه مقاله به بررسی آراء و نظریات صاحب قلمان در این حوزه پرداخته و سپس به عوامل تشکیل دهنده فرهنگ استراتژیک از دیدگاه نسل اول و سوم می­پردازد. و در آخر تلاش کند دو عامل اصلی تشکیل­دهنده ( ایستارها و بینش ها ) فرهنگ استراتژیک را عملیاتی نماید.
4 - فرهنگ استراتژیک مقایسه­ای که در اصل گزارش از یک نشست علمی به تولیت دانشگاه ناوال آمریکا است. در این مقاله ضمن لزوم شناسایی فرهنگ­های استراتژیک ملت­ها برای توفیق در سیاست­های آمریکا ؛ بررسی فرهنگ استراتژیک سه کشور ایران، چین و پاکستان را در دستور کار قرار می­د­هد.
Time to Move on: Reconceptualizing the Strategic Culture Debate - 5
آلن بلومفیلد در این مقاله می­کوشد که با ارائه یک متغیر مغفول ضمن اینکه بتواند میان دو رویکرد نسل اول و سوم پیوندی ایجاد کند؛ مشکله تداوم در عین تحول و ابتکار در عین رفتار برنامه­ریزی شده را حل و فصل نماید. بلوفیلد متغیر خرده فرهنگ­های رقیب را وارد این حوزه مطالعاتی می­کند.
Refining Strategic Culture : Return of Second Generation - 7
نویسنده به دنبال یک نقد درون پارادیمی است ، وی با بیان دیدگاه­های متفاوت به بررسی نقاط ضعف و قوت هریک از رویکرد­ها می پردازد. و در نهایت با عنایت به این نکته که نسل سوم تداوم و امکان انحراف به خاطر عوامل مسلط خارجی را بیان می­کنند بهتر می توانندعلل اقدامات یک کشور را در یک دوره طولانی شرح دهند. بنابراین نسل سوم را از توانایی بیشتری برخوردار می­داند.
8-Strategic Culture and Tailored Deterrence: Bridging the Gap between Theory and Practice
جفری . اس. لانتیس ، در این مقاله می­کوشد بحث مطالعات فرهنگی در ارتباط با امنیت را اززمان نوشته­های کلازویتس دنبال نماید. وی تلاش می­کند ضمن شناسایی قرابت فرهنگ و مسائل امنیتی به بررسی شرایط استفاده از مدل­های فرهنگ استراتژیک برای محاسبه سیاست­های نظامی و امنیتی بپردازد. از جمله این شرایط :روایت های فرهنگی غالب ، رهبری مشخص و سازمان­های نظامی برجسته قابل بررسی است.
9-Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism
جفری . اس . لانتیس در این مقاله تلاش می­کند، ردپای مفهوم فرهنگ استراتژیک را از آثارکلازویتس تا نوشته­های متاخرتر بازنمائی نماید. سپس نتیجه می­گیرد که گام بعدی تحول در مسیراندیشه فرهنگ استراتژیک با توجه به قابلیت کشورها در نفوذ گذاری، عبارت است از فرهنگ استراتژیک جهانی.
10-The future of Strategic Culture
دری هاولت در این مقاله اعلام می­کند که نخستین و مهمترین گام برای تحول مفهوم فرهنگ­استراتژیک در سال 2006 برداشته شده است؛ که عبارت است از اجماع اندیشمندان درباره محتوای مفهومی فرهنگ­استراتژیک. فرهنگ­استراتژیک براساس این اجماع نهایی عبارت است از: مجموعه­ای از اعتقادات مشترک، فرضیات و شیوه­های رفتار، تجارب مشترک و روایت­های مورد قبول اجتماع (کتبی یا شفاهی) که شکل یک هویت جمعی را در ارتباط با رسیدن به اهداف امنیتی گرفته باشد.
11- Grand Strateg- Strtegic Culture – Ractice – The Social Roots of Nordic Defence
لوور نیومن در این مقاله اعلام می­کند فرهنگ استراتژیک سنگ زیر بنای استراتژی بزرگ در هرکشوری است. وی فرهنگ استراتژیک را زمینه اجتماعی می­داند که کار ویژه­ی آن تحت تأثیر قرار دادن رفتارها و انتخاب­ها می باشد که در نهایت باعث شکل­گیری و جهت­گیری استراتژی بزرگ ملی می­شود.
12- Strategic Perspective : Clausewitz - Sun Tzu and Thucydides – Anahysis
ریچارد روزآ در این مقاله تلاش می­کند، ضمن ارائه یک تعریف جامع از استراتژی، آن را در اندیشه­های کلازویتس و سون تزو و توسیدید تجزیه و تحلیل نماید. از نظر وی استراتژی عبارت است از: استفاده­ی هماهنگ از تمام دارائی­های در دسترس یک دولت یا جامعۀ امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاسی. با این وجود وی موضوع محوری استراتژی را همچنان مسائلی چون جنگ و صلح و زنده ماندن می­داند.
2-6: متون مربوط به کاربست چارچوبه فرهنگ استراتژیک در موارد پژوهی غیر از آمریکا:
به دلیلی که در ابتدا آمد، نگارنده متونی که در ادامه می­­آید را به منظور آشنائی با کاربست این حوزه نظری را در مورد پژوهشی­هایی غیر از ایالات متحده بررسی نموده است. این متون به پژوهنده در عملیاتی کردن مفاهیم و کاربست آنها در یک مورد مطالعاتی مدد رسانده­است.
13-Soviet Strategic Culture
دیوید جونز در این مقاله فرهنگ استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی را از سه سطح ناشی می­داند. ازنظر وی موقعیت جغرافیایی این کشور در کنار تاریخ توسعه­طلبی خارجی­اش که با نوعی از نظام استبدادی درهم آمیخته است . مهمترین مؤلفه فرهنگ­استراتژیک این کشور در سطح کلان است. از نظر وی در سطح میانی نیز ، نوع سامان اجتماعی و اقتصادی این کشور در کنار عدم شکل­گیری موفق جامعه مدنی در یکه­تازی دولت خودکامه مؤثر بوده است. و در گام نهائی با توجه به ارجحیت نظامیان در رابطه با مدنیان در این کشور تمایلات استفاده از زور به صورت تهاجمی دیده می­شود.
14- The Idiosyncrasies of Contemporary Swiss Security Policy and Practice: A Strategic Culture Based Explanation
ویلهم میرو در این مقاله به بررسی سیاست منحصر بفرد سوئیس بعد از جنگ سرد می­پردازد. وی در اثرش بیان می­کند که انتخاب این نوع استراتژی ملی بیشتر از آن که در ارتباط با منافع امنیتی و استراتژیکی این کشور در راستای تصمیمات عقلایی باشد، متناظر با یک خواست عمومی است که از نوع فرهنگ ملی – استراتژیکی آنها نشات گرفته است. میرو اعلام می­کند که سوئیس در امر رفتارهای خارجی بسیار مردمی عمل می­کند و سعی می کند جهت­گیری­هایی را پیش بگیرد که منافی فرهنگ استراتژی ملی نباشد. وی برای اثبات این نکته تمامی عوامل مؤثربر تصمیم­سازی در حیطه سیاست خارجی اعم از مادی و غیر مادی مورد بررسی قرار می دهد.
15- Strategic Culture what is this? The Case of Strategic Culture in Chine
ماتی نوجونن در این مقاله اعلام می­کند که فرهنگ­استراتژیک چین چیزی متفاوت از فرهنگ استراتژیک آمریکا است. و از آنجا که امنیت ملی مفروضه روابط آمریکا و چین است ؛ شناسایی و مطالعه نقاط تفاوت لازم بنظر می­رسد. وی در ادامه فرهنگ­استراتژیک چین را برآمده از تاریخ نظامیگری، چین باستان، بعدها چین کمونیست و اراده معطوف به برتری طلبی اقتصادی می­داند.
16- Does Strategic Culture Matter? Old Europe – New Europe and the Transatlantic Security
بازن بالامیر کوشون در مقاله­اش می­کوشد اقدام به تجزیه و تحلیل فرهنگ­استراتژیک به عنوان یک چارچوب مفهومی برای درک تفاوت­های دورن اتحادیه اروپا در ارتباط با امنیت اقیانوس اطلس نماید. وی نتیجه می­گیرد که برای درک تنش­های دورنی در ارتباط با امنیت واحدهای ملی پارادایم­های واقع­گرایی و لیبرالیزم توانایی تبیین­کنندگی نداشته و تنها این چارچوب نظری می­تواند تنش­های موجود را توضیح دهد. اما این نکته را اضافه می­کند که فرهنگ­استراتژیک به تنهایی نمی­تواند خط مشی­های ملی را تعیین­کند بلکه تأثیرش را در نوعی محدودسازی گزینه­های امنیتی نمایان می­سازد.
Strategic Culture: Areliable Tool of Analysis for EU Security Development - 17
جولیون هورث در این مقاله اعلام می­کند که فرهنگ استراتژیک یک عامل جدید نیست و می­تواند در حل تعارضات مبتنی برامنیت اتحادیه اروپا مثمر ثمر افتد . در این ارتباط هورث اقدام به مطالعه رویکردها در این حوزه مطالعاتی کرده و در نهایت به این نتیجه می­رسد که توانایی رویکرد اول در تبیین این معضل بیشتر است.
Strategic Culture: European Deficits - 18
اندرو ریمر طرح اولیه این مقاله را از میان صحبت­های خاویر سولانا در راستای وحدت امنیتی، پیدا می­کند. ریمر با بررسی و ارزیابی حوزه­های خاص مطالعات فرهنگ استراتژیک تلاش می­کند متغیرهای مادی و قابل ملموسی را از فرهنگ استراتژیک واحدهای اتحادیه اروپا باز یابد تا بتواند آنها را بعنوان عوامل تشکیل­دهنده این فرهنگ در نظر آورد. براساس تحقیقات وی عواملی چون : تاریخچه هدایت­کننده، چندجانبه­گرایی، هژمونی ، خود انگاره ، تجربیات مشترک تاریخی، نرم­ها و هنجارها تجربه­های نزدیک مثل 11 سپتامبر و در نهایت وضعیت جهان می توانند در ایجاد یک فرهنگ استراتژیک واحد فراملی مثمر ثمر افتد.
EU Strategic Culture: When the Means become End- 19
نورهیم مارتینس در این مقاله اعلام می­کند با تمام خدشه­هایی که بر پیکرۀ حاکمیت­ها در این اواخر وارد شده است؛ اما موضوع فرهنگ استراتژیک همچنان دارای اثرگذاری در شکل­دهی به سیاست­های امنیتی بازیگران بین­المللی می­باشد. وی بیان می­دارد که سند امنیتی اروپا که در سال 2003 به تصویب رسید، اولین گام در تحول یک فرهنگ استراتژیک فراملی در حوزۀ اتحادیه اروپا است؛ که یک روایت استراتژیک از یک مکانیسم اجتماعی است.
20- Nuclear Stratgy and Nation Style
این کتاب که حاصل کار گروهی چند محقق است؛ در 5 فصل تنظیم شده­است، هر یک از فصول به مطالعه فرهنگ استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی ، فرانسه، بریتانیا و چین می پردازد.
3-6: متون مرتبط با فرهنگ استراتژیک ایالات متحده:
توضیح اینکه متونی که در ادامه می­آید، دارای قرابت بیشتری با بحث مورد نظر است ، اما به دلایلی چون روش مطالعه و دوره زمانی در بحث هنوز هم لزوم انجام این تحقیق احساس می­شود .
Out of wilderness: Prime Time for Strategic Culture -21
کلین گری در این مقاله ریشه مفهوم فرهنگ استراتژیک را از اندیشه­های سون­تزو پیگیری می­کند .گری تلاش می­کند حوزه مفهومی فرهنگ استراتژیک را براساس آنچه که یافته های نسل اول گفته می­شود را دوباره باز نمائی کند و بوسیله دفاع از این یافته ها رویکرد نسل سوم را به چالش بکشد. مورد پژوهی وی در این اثر استراتژی هسته­ای ایالات متحده آمریکا است. وی با ارائه 11 نکته، از رهیافت هم نسلی های خود در تبیین استراتژی هسته­ای آمریکا جانبداری می­کند.
Strategic Thoughts for Defence Planner - 22
کالین گری در این مقاله بیان می­دارد که آمریکا باید به دنبال طراحی یک نقشه از سیاست امنیتی- نظامی جدید با توجه به تحولات امنیتی­اش باشد. براین­اساس گری معتقد است که باید در حوزه این کشور مؤلفه­های تشکیل دهنده فرهنگ استراتژیک را یافت که از مقبولیت عام برخوردارند. نگاه گری در این مقاله حالتی از روابط بین المللی به خود می­گیرد، چرا که وی علل تعمیق اتحاد را نیز در نزدیکی فرهنگ استراتژیک دو طرف یا طرف­های ائتلاف می­داند.
-23United Strategic Culture
توماس مانکن در این مقاله تاریخچه فرهنگ استراتژیک را در آثار توسیدید در ارتباط با جنگ­های پلوپونزی می­باید. اما زمان شکل­گیری فرهنگ استراتژیک در آمریکا را مربوط به دورۀ ریگان می­داند که ترکیبی از استثناءگرایی، آرمان­گرایی لیبرال، جنگ بعنوان قطع سیاست، روش جنگیدن آمریکائی مبنی برجنگ مستقیم و بدون پیچیدگی، رویکرد صنعتی به جنگ و قدرت شلیک است. او اعلام می­کند همچنان سلاح هسته­ای دارای اثرگذاری در فرهنگ استراتژیک آمریکاست.
-24Does America have a Strategic Culture?
بوتی تیموتی در این مقاله به دنبال پاسخ این سوال است : گه چرا آمریکا در زمان جنگ سرد از سلاح هسته­ای استفاده نکرد؟ وی دلیل را در فرهنگ استراتژیک آمریکا پیگیری می­کند و بیان می­دارد که در فرهنگ استراتژیک این کشور جنگ زمانی مجوز دارد، که پیروزی قطعی و بلامنازع تضمین شده باشد. چون چنین اطمینانی در رابطه با استفاده از سلاح هسته­ای علیه اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت ،پس اقدام به اتخاذ سیاست­های سد نفوذ کردند. آمریکائی­ها براساس فرهنگ استراتژیک همیشه خواستار نوعی از قطعیت هستند که به خاطر پیچیدگی­های جنگ سرد این امر میسر نبود؛ از این رو از اینکه مستقیما در مقابل شوروی قرار بگیرند، هراس داشتند.
-25Thinking About Strategic Culture
آلستر جانستون در این کتاب اعلام می­کند که فرهنگ استراتژیک آمریکا در حالتی از یک اخلاق­گرایی عمیق بر محور مسیحیت است. براین اساس مجوز استفاده مجدد از سلاح هسته­ای را نمی­دهد. اما در اتحاد جماهیر شوروی براساس فرهنگ استراتژیک نوعی از جاه­طلبی و توسه­طلبی استبدادی وجود دارد که حتی مجوز استفاده از سلاح هسته­ای را هم می­دهد. وی رویکرد اول را بخاطر جبرگرایی مورد نقد قرار می­دهد و اعلام می­کند فرهنگ استراتژیک تنها قابلیت محدود سازی گزینه­های استراتژی را داراست.
26 - فرهنگ استراتژیک ایالات متحده آمریکا . مرادعلی صدوقی در این مقاله به بررسی مؤلفه­های تشکیل دهنده این فرهنگ فارغ از دوره زمانی خاص پرداخته است. با آن که مقاله در سالهای ابتدایی حادثه 11 سپتامبر نوشته شده است به آن بعنوان یک نقطه عطف فرهنگ­ساز توجه نشده است.
7- روش شناسی تحقیق:
در این پایان نامه به مهمترین بروندادهای استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر توجه می­شود. سپس تلاش می­شود که مهمترین متغیرهای مؤثر بر فرایند شکل­گیری فرهنگ استراتژیک در این دوره را با بررسی مواضع اعلامی و اعمالی رهبران این کشور مورد بررسی قرار دهیم. در این ارتباط سخنرانی های مقامات، اسناد امنیت ملی و گزارش های چهارسالانه وزارت دفاع مورد مطالعه قرار می گیرد. نوع پژوهش علی کفایی است؛ به این معنی که با تکرار موضوعات فرضیه ها در اسناد مورد بررسی به اثبات فرضیه نائل می­آئیم.
8- روش گردآوری داده­ها :
داده­های این تحقیق به روش کتابخانه­ای است.
9 – کاربردهای تحقیق :
با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در راستای شناسائی بهتر و بنیادی تر رفتارهای نظامی مبتنی بر هدف ایالات متحده سامان دهی شده است؛ این نوشتار برای موسسات پژوهشی در حوزه ی سیاست خارجی و سازمان­های اجرایی که دست اندرکاران روابط خارجی ایران هستند ، از جمله وزارت امور خارجه کاربرد دارد. این امر با توجه به جاری بودن مذاکرات هسته­ای در قالب 5+1 نیز از اهمیت بسزائی برخوردار است. چنانچه موسسه ناوال آمریکا در همین راستا شناسائی فرهنگ استراتژیک ایران درجهت نتیجه بخشی بهتر دیپلماسی اجبارش را در دستور کار قرار داده­ است.
10- سازماندهی تحقیق :
این پژوهش در چهار فصل سازمان­دهی شده است. در فصل نخست به کلیات و مواردی از قبیل طرح مسئله ، پرسش و فرضیه تحقیق، پیشینه پژوهش ، روش و سازماندهی پژوهش پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی چارچوب­های نظری مورد استفاده در این پژوهش می­پردازیم. در این خصوص ابتدا، به تاریخچه نظری این مفهوم می­پردازیم و رویکردهای متناوب در این زمینه را بیان می­داریم.در انتها نیز به مبحث اتاق­های فکر و چگونگی اثر گذاری آنها بر فرهنگ استراتژیک توجه می­شود. فصل سوم در واقع نگاه اجمالی بر تاریخ آمریکا از منظر فرهنگ استراتژیک است. که در بازه زمانی 2001-1861 سامان دهی شده­است. در فصل نهائی ضمن بیان موارد تحول یافته در فرهنگ استراتژیک بعد از واقعه 11 سپتامبر، به بررسی مهمترین متغیرهای مؤثر در این فرهنگ بعد از تحول می­پردازیم. و در پایان این فصل به عنوان دستامد این پژوهش، نتیجه گیری نهائی می­آید.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی و استاندارد HL7

دانلود رایگان کتاب نون نوشتن pdf

سکه رایگان بینهایت بازی کوییز آف کینگز Quiz Of Kings

دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی آمادگی آزمون

بررسی مباني، اصول و شاخص‌های معماري پايدار

جزو درس عربی کارشناسی حقوق فایل ورد قابل

بيل گيتس

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان سیستم

مقاله درمورد اهرم و قرقره

تحقیق درمورد شهر ماسوله