دانلود رایگان


مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگریفهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
فرضیه اصلی:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اضطراب امتحان و پرخاشگری


اضطراب امتحان


پرخاشگری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


راهبردهای شناختی تنظیم هیجان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و عاطفه مثبت و
منفی با ... اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های دلبستگی با واسطه گری راهبردهای
شناختی .... این پایان نامه باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی با
آموزش ...

نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی

مقدمه تنظیم هیجان یک عامل مهم و تعیین کننده در بهزیستی روان شناختی است که ... این
پژوهش به منظور بررسی نقش راهکارهای کنترلشناختی هیجان در کیفیت ... اصل مقاله.
مقدمه. در حال حاضر سرطان یکی از مسایل مهم بهداشتی درمانی جهان و نیز کشور ما محسوب
می‌شود. ... به طور واضح کنترل شناختی آگاهانه هیجان رابطه نزدیکی با مفهوم سبک‌های ...

بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی فکر ...

10 مه 2014 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ، ١٢ ... ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﺑﺎور آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮ .... ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي
ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿ. ﺠـﺎن ﺑـﺎ. ﻧﮕﺮاﻧــﯽ، ﺗــﺮس و اﻓﺴــﺮدﮔﯽ راﺑﻄــﻪ وﺟــﻮد دارد. [. 21.

بررسي ویژگي های روان سنجي پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان در نمونه ...

13 جولای 2012 ... مقاله پژوهشی. Original Article. نشریه علمی ... پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان،
پایایي، روایي، روان سنجي کلید واژه ها: مقدمه. ( به دالیل مختلف از جمله .... راهبردهاي
بیشتر سازش یافته با افسردگي و اضطراب رابطه. منفي و راهبردهاي کمتر ...

بررسي تأثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب ...

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب. زﻧﺎن ﺑﻮد . روش
ﭘﮋوﻫﺶ ..... ﻋﻨﻮان : ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻄﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اش را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و زﻣﯿﻨﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﻔﻬﻤﺪ. ﺑﺎ،. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺐ
...

بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در ...

بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان ...
فريده يوسفي. زبان : فارسی. نوع منبع : مقاله. موضوعات : دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ +

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﺎ

2 جولای 2012 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ي ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. را ﻣﻮرد ﻫﺪف ...

بررسي ویژگي های روان سنجي پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان در نمونه ...

13 جولای 2012 ... مقاله پژوهشی. Original Article. نشریه علمی ... پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان،
پایایي، روایي، روان سنجي کلید واژه ها: مقدمه. ( به دالیل مختلف از جمله .... راهبردهاي
بیشتر سازش یافته با افسردگي و اضطراب رابطه. منفي و راهبردهاي کمتر ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

SA5- پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان .... OL77-بررسی مقایسه ناهماهنگی شناختی ، حمایت اجتماعی و افسردگی زنان
متاهل خیانت ..... OL351 -نگرش مردم نسبت به برنامه های تنظیم خانواده و عوامل موثر بر
آن.

اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و - ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ

ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ... ي
ﻏﺮﺑﺎل اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣـﻪ. ي ﺗﻨﻈـﻴﻢ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. –. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻛﺮدﻧﺪ ... ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :11/09/1392. -1. اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﷲ. (
. ﻋﺞ. ).

بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با افسردگی اضطراب و ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با افسردگی،
اضطراب و استرس در دانشجویان با استفاده از روش تحقیق توصیفی همبستگی انجام
شد.

بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی - آرتنا

مقاله ی «بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی» نوشته ی «معصومه ...
هوش هیجانی توانایی ارزیابی و مهارت در کنترل ، تنظیم و ابراز هیجانات مربوط به خود و
... ارتباط مثبت و با هیجان های منفی همچون اضطراب اجتماعی ارتباط منفی دارد (،2006
..... بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی شخصیتی ، شناختی ، مذهبی هیجانی با شادکامی و
...

مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگری

25 دسامبر 2016 ... مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگری. فهرست
مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱ مقدمه.. ۱ ۱-۲ بیان ...

بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در دانش ...

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه
در دانش آموزان ... ج) اثرات خودكارآمدی بر فرآیندهای شناختی 22. د) اثرات خودكارآمدی بر
...

مقاله رابطه ی سرشت و منشو تنظیم شناختی هیجان با اضطراب

مقاله رابطه ی سرشت و منشو تنظیم شناختی هیجان با اضطراب, در اولین همایش ملی ...
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سرشت و منش (نوجویی، پاداش وابستگی، اسیب ...

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﺎ

2 جولای 2012 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ي ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. را ﻣﻮرد ﻫﺪف ...

مقاله رابطه ی سرشت و منشو تنظیم شناختی هیجان با اضطراب

مقاله رابطه ی سرشت و منشو تنظیم شناختی هیجان با اضطراب, در اولین همایش ملی ...
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سرشت و منش (نوجویی، پاداش وابستگی، اسیب ...

مقاله بررسي اضطراب - رزبلاگ

5 روز پیش ... مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی ... مقاله ... مقاله بررسی
رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگری

ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ و و ا

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. Research. ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ و وﻟﻊ. ﻣﺼﺮف
در اﻓﺮاد ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ... ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن و رﻓﺘـﺎر، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ﺑﺮرﺳـﻲ. ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ... ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎ ﻣﻼﻟﺖ دﻳﮕﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ .....
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ﺧﺮده. ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از راﻫﺒﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. وﻗﺎﻳﻊ اﺳـﺘﺮس. زا و ﻣﻨﻔـﻲ
اﺳـﺖ.

نقش صفات شخصیتی منش در پیش‌بینی کیفیت راهبردهای مثبت ...

نوع مقاله: پژوهشی ... حاضر بررسي رابطه منش با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی ...
تنظیم شناختی هیجان و مولفه های آن )تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی،
..... خشم و اضطراب به درستي کنترل نمی شود و راهبردهاي ناکارآمد تنظیم شناختي،
همچون.

مقالات پذیرفته شده به عنوان پوستر

به اطلاع می¬رسانیم که مقالات زیر به عنوان پوستر پذیرفته شده¬اند. .... بررسی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطرابافسردگی کودکان دارای ...
بررسی رابطه خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با بیماری گرفتگی عروق کرونر
قلب

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

بررسي رابطه استرس شغلي ، حمايت اجتماعي و خودكارآمدي با سلامت روان پرستاران زن
... بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ابعاد کمالگرایی وموفقیت ...

PDF:بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻣﺪرﺳﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﻘﺪﻣﻪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ... ج) اﺛﺮات ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 22. د) اﺛﺮات ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮ ...

Relationship between Cognitive Emotion Regulation Styles and ...

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ...
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 1389/7/10 ... ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ.

ادامه مقالات پذیرفته شده - فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی)

بررسی رابطه استرس تحصیلی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان و نقش آن در ... رابطه
بین هیجان خواهی وتاب آوری با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰
/۲۹ .... نقش عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی ...

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و عاطفه مثبت و
منفی با ... اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های دلبستگی با واسطه گری راهبردهای
شناختی .... این پایان نامه باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی با
آموزش ...

صفحه اصلی - مجله علمی - پژوهشی روان شناسی بالینی - دانشگاه سمنان

نقش تنظیم هیجان و کنترل فکر در پیش‌بینی اختلال استرس پس از آسیب. :: مقایسه
و بررسی نیمرخ عصب روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس
فکری- عملی و اضطراب ... رابطه ارزش های شخصی شوارتز با بهزیستی ذهنی در بین
بیماران مبتلا به سرطان سینه ... مقالات دارای بیشترین بازدید پذیرفته شده طی 6 ماه
اخیر ...

اثر بخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان ...

حجم نمونه 40 نفر از دانشآموزان دارای اضطراب امتحان بودند که به صورت تصادفی در دو
گره 20 نفری آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی ... بررسی
رابطه راهبردهای شناختی، تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانشآموزان مراکز ...

اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و - ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ

ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ... ي
ﻏﺮﺑﺎل اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣـﻪ. ي ﺗﻨﻈـﻴﻢ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. –. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻛﺮدﻧﺪ ... ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :11/09/1392. -1. اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﷲ. (
. ﻋﺞ. ).

ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ و و ا

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. Research. ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ و وﻟﻊ. ﻣﺼﺮف
در اﻓﺮاد ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ... ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن و رﻓﺘـﺎر، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ﺑﺮرﺳـﻲ. ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ... ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎ ﻣﻼﻟﺖ دﻳﮕﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ .....
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ﺧﺮده. ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از راﻫﺒﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. وﻗﺎﻳﻊ اﺳـﺘﺮس. زا و ﻣﻨﻔـﻲ
اﺳـﺖ.

پایان نامه ارشد - موضوع مقالات روانشناسي

پایان نامه ارشد - موضوع مقالات روانشناسي - پایان نامه پروپوزال ارشد. ... سبك هاي
دلبستگي و مقابله با استرس. - مقياس ملي سلامت رواني ... بررسي رابطه بين
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با پرخاشگري دانش آموزان مقطع سوم متوسطه آمل. - ساخت
آزمون ...

نقش صفات شخصیتی منش در پیش‌بینی کیفیت راهبردهای مثبت ...

نوع مقاله: پژوهشی ... حاضر بررسي رابطه منش با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی ...
تنظیم شناختی هیجان و مولفه های آن )تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی،
..... خشم و اضطراب به درستي کنترل نمی شود و راهبردهاي ناکارآمد تنظیم شناختي،
همچون.

مقالات فارسی - iran cpa

مقالات فارسی ... بررسی ميزان اضطراب جدايی کودکان و اثربخشی بازی درمانی با
رويکرد رفتاری- ... بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری
زناشويی در زوجين ... نقش ميانجی تنظيم هيجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد
سبک های ...

نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش‌بینی افسردگی

ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن. در. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻋﻼﻳﻢ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . روش.
اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ... ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ. ﻫﺎي. اﺧﻴﺮ. ، ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ در دﻧﻴﺎ و. اﻟ. ﺒﺘﻪ
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ. اﺳـﺖ. و. ﻪﺑـ .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ. ﺟﻮان ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺎﻛﻨﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ. آﺛﺎر.
ﻣﺘﻔﺎوت راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. اﻧﺪﻛﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ...... ﻣﻘـﺎﻻت ﻫﻔﺘﻤـﻴﻦ ﻛﻨﮕـﺮ. ة.
ﭘـﮋوﻫﺶ.

ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ و و ا

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. Research. ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ و وﻟﻊ. ﻣﺼﺮف
در اﻓﺮاد ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ... ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن و رﻓﺘـﺎر، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ﺑﺮرﺳـﻲ. ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ... ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎ ﻣﻼﻟﺖ دﻳﮕﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ .....
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ﺧﺮده. ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از راﻫﺒﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. وﻗﺎﻳﻊ اﺳـﺘﺮس. زا و ﻣﻨﻔـﻲ
اﺳـﺖ.

دکتر فیروزه سپهریان آذر | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

مقالات چاپ شده در فصلنامه هاي علمي و پزوهشي: .... بررسی ارتباط هوش هیجانی ، شیوه
های مقابله با استرس و هوش عمومي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پيش دبستاني.
... رابطه سبك هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله با دشواري هاي تنظيم هيجان در نوجوانان.
... بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاري بر بهبود سطح افسردگی و کاهش علائم ...

پیش‌بینی اضطراب اجتماعی توسط طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم شناختی ...

مقاله پژوهشی ... بینی اضطراب اجتماعی از طریق تنظیم شناختی هیجان. و طرح. واره. های
هیجانی می .... نشخوارگری و فرونشانی با نمره بالای اضطراب ارتباط. برجسته ... های
مربوط به تنظیم هیجان و بررسی. های ..... با اضطراب اجتماعی رابطه مستقیمی داشتند.

انجمن مولتیپل اسکروزیس ایران - پایان نامه ها

12 جولای 2014 ... مطالعه کیفیت زندگی در بیماران MS همراه با افسردگی بر اساس سیر پیشرفت ...
بررسی رابطه تاب آوری و سرسختی روانی با تنظیم شناختی هیجان در ...

مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب ... - فورکیا فایل

2 دسامبر 2016 ... مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگری. فهرست
مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱ مقدمه.. ۱ ۱-۲ بیان ...

بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم باورهای خوداثربخشی بر اضطراب ...

بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم باورهای خوداثربخشی بر اضطراب والدین و
سازگاری زناشویی با میانجی‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در والدین دارای
فرزند مبتلا به بیماری ... هم‌چنین راهبردهای تنظیم شناختی مثبت هیجان با اضطراب
والدین و سازگاری زناشویی رابطه مستقیم دارند. ... نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع
مقاله: عمومى

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

بررسي رابطه استرس شغلي ، حمايت اجتماعي و خودكارآمدي با سلامت روان پرستاران زن
... بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ابعاد کمالگرایی وموفقیت ...

مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و ... - 1

3 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه سوال پيام نور. آرشیو فایلهای فروشگاه ... مقاله
بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگری.

PDF:بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻣﺪرﺳﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﻘﺪﻣﻪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ... ج) اﺛﺮات ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 22. د) اﺛﺮات ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮ ...

مقالات فارسی - iran cpa

مقالات فارسی ... بررسی ميزان اضطراب جدايی کودکان و اثربخشی بازی درمانی با
رويکرد رفتاری- ... بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری
زناشويی در زوجين ... نقش ميانجی تنظيم هيجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد
سبک های ...

مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و ... - ژئو فایل

مقاله بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب امتحان و پرخاشگری. فهرست
مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱ مقدمه.. ۱ ۱-۲ بیان مسئله. ۵ ۱-۳ ضرورت و
...

پایان نامه ارشد:نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و ... - دانلود پایان نامه

1 نوامبر 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی گرایش :روانشناسی ...
هیجان، کمال گرایی و ذهن آگاهی با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت .... بررسی و
تعیین رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و اضطراب امتحان دانش آموزان.

magiran.com: فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختي، شماره 23

راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... رابطه ي باورهاي فراشناختي و سبك هاي مقابله با
اضطراب امتحان دانش آموزان با توجه به نقش دلبستگي دوسوگرا فهيمه قهوه چي، علي ...
بررسي رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با افسردگي، اضطراب و استرس در
دانشجويان

نقش صفات شخصیتی منش در پیش‌بینی کیفیت راهبردهای مثبت ...

نوع مقاله: پژوهشی ... حاضر بررسي رابطه منش با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی ...
تنظیم شناختی هیجان و مولفه های آن )تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی،
..... خشم و اضطراب به درستي کنترل نمی شود و راهبردهاي ناکارآمد تنظیم شناختي،
همچون.

پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان دشواری های تنظیم هیجانی ... پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین
قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران ... پرسشنامه رایگان تأثیر عادات صبحانه
بر فرایند های شناختی ...... پرسشنامه رایگان بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه
ها از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزش ...

چکیده - فصلنامه کودکان استثنایی

بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان
مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان ... عوامل و همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاسها
برای بررسی روایی CERQ استفاده شد. ... نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله:
تخصصي

چگونگی مواجهه علمای شيعه با حاکمان با تأکيد بر

بررسی معیارهای کالبدی و اجتماعی برای ایجاد

دانلود کتاب آنالیز عددی ۱ پلرسه ۱۸۴ ص قالب pdf

روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

پاورپوینت درس دهم اعتماد بر او

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش

دانلود کتاب چشم طلایی

تحقیق اکولوژی دریا

پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست