دانلود رایگان


دانلود دو نوع مقاله متفاوت پرسش مهر 96 97همزمان با - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود دو نوع مقاله متفاوت پرسش مهر 96-97همزمان با قیمتی مناسب

دانلود رایگان
دانلود دو نوع مقاله متفاوت پرسش مهر 96-97همزمان با قیمتی مناسب دانلود دو نوع مقاله متفاوت پرسش مهر96-97 همزمان با قیمتی مناسب:
به خواست شما عزیزان هر دو مقاله را در یک فایل قرار دادیم .
جهت رضایت و سهولت در امر شما بزرگواران این اقدام انجام شد.
اولین مقاله:
چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟
چکیده:
فرهنگ هر کشوری مهمترین مؤلفه هویت ساز آن کشور است به گونه ای که زندگی تک تک اعضای جامعه را معنا می بخشد و جهت دهی می کند. بخش مهمی از فرهنگ عمومی کشور ما را ارزشهای اخلاقی تشکیل میدهد.ازجمله راههای معمول و مهم ارائه ارزشهای اخلاقی به نسل نوپای جامعه، آموزش و پرورش رسمی و عمومی است. هدف مقاله ی حاضر پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور محترم در سال تحصیلی 96-97 می باشد. برای رسیدن به پاسخ این پرسش که چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟
کودک در آغاز ارزشهاي اخلاقي را در خانواده مي آموزد و پس از ورود به اجتماع و قرار گرفتن در گروههاي مختلف با ارزشهاي گوناگون مواجه مي شود و همين امر اغلب او را دچار تضاد و دو دلي مي کند .درنتيجه گاهي اوقات ارزشهاي اخلاقي قبلي را تغيير مي دهد. ارزشهاي اخلاقي مانند مسئوليت پذيري ،احترام به حقوق ديگران ، همکاري ، صداقت ، شجاعت و مهارتهاي ارتباطي بايد در مدرسه برنامه ريزي گردد و مانند ساير دروس به طور مستقيم درکلاس و مدرسه تدريس شود .
اين ارزشها و رفتارهاي منطبق با آن در انسان ذاتي و خودانگيخته نيست ،بلکه در طي رشد کودک و در اثر ارتباط با بزرگسالان بايد آموخته و دروني گردد. معلم باید درك و فهم عمیقی از مسائل اخلاقی داشته باشد و با رفتار عملی خود برای درونی ساختن ارزش ها در دانش آموزان بكوشد . معلم با دیدن برخورد دانش آموزان باید به منزله مسئول، تسهیل كننده و مربی انجام وظیفه كند تا كارشناس امور اخلاقی و فرصت هایی را در اختیار آنان قرار دهد تا درباره ی اعمال خویش فكر كنند.او باید برنامه هایی برای بهبود روابط بین فردی مانند مهارت های كلامی و غیركلامی، مهارت گوش دادن، آموزش جرئت ورزی، اعتماد به نفس و پرورش حس احترام و قدرشناسی را در شاگردان تنظیم کند.
در این مقاله در صدد هستیم تا، با ارائه راهکارهای عملی بدانیم چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟
این مقاله در قالب word , pdf می باشد در 22 صفحه عناوین آن شامل :
تعريف رشد
چند گونگي رشد
رشد اخلاقي
مفهوم اخلاق در روانشناسي
روش آموزش اخلاق در مکتب روانکاوي
روش آموزش اخلاق در مکتب يادگيري
روش آموزش اخلاق در مکتب رشدي ـ شناختي
قضاوت اخلاق و رفتار اخلاقي
نتايج تحقيقات خارجي
پرورش اخلاقي دانش آموزان
نقش معلم در تربیت اخلاقی دانش آموزان
بنابراین، معلمان بدانند
تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان

آموزش مسئوليت پذيري

روشهاي رشد ارزشهاي اخلاقي از راه پرورش اجتماعي
نتیجه گیری
منابع:
1 ـ اسمايلز ،سموئيل ـ اخلاق ـ مترجم ، محمد سعيدي ،انتشارات صفيعلي شاه ، 1342.
2 ـ اسمايلز ،سموئيل ـ وظيفه .مترجم ، مهرداد مهرين. ناشر ، کانون معرفت .
3 ـ افجه اي ، علي اکبر ـ اهميت گروه در تأمين نيازهاي فردي ، فصلنامه مديريت ، شماره ي 17 ، 1369 ، ص 25.
4 ـ الواني ، مهدي ، خويشتن شناسي مديران ، تهران :نشرني ، 1373 ، ص 9.
5 ـ بازرگان ، زهرا .1376 .يازده قدم در رشد اخلاقي کودکان .پيوند . شماره 211.
6 ـ باهنر ، ناصر . 1378 .آموزش مفاهيم ديني همگام با روانشناسي رشد . تهران :سازمان چاپ و نشر بين الملل.
7 ـ بلاسي ، 1983 ، به نقل از کديور ، 1378 ، ص 63 .
8 ـ پارسا ، محمد . 1375 .روانشناسي رشد . چاپ دهم ، تهران : انتشارات بعثت .
9 ـ جريس ، بروس .1373 .الگوهاي تدريس ،ترجمه محمدرضا بهرنگي ، ص 422.
10 ـ رشد معلم ، 1379 ، ص 53.
11 ـ شکوهي ، غلامحسين ، تعليم و تربيت و مراحل آن ، ص 12.
12 ـ طوسي ، خواجه نصير الدين ، اخلاق ناصري ، ص 155 .
13 ـ طوسي ، محمد علي ، مفهوم تازه اي از آموزش و پرورش در روزگار کنوني .فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش ، شماره ي 14 ، 1375 ، ص 32 .
14 ـ علي اشرف جودت ، تقي ، 1370 .نقش عادت در تربيت ، ماهنامه ي تربيت ، ص 42 .
15 ـ غضنفري ، احمد ، 1380 .روانشناسي عمومي .اصفهان : انتشارات مرکز فرهنگي شهيد مدرس .
16 ـ فلسفي ، محمد تقي ، کودک از نظر وراثت و تربيت ، 1343 .هيئت نشر معارف اسلامي ، ص 224.
17 ـ قورچيان ، نادرقلي ، 1374.رشد و تحولات برنامه درسي ، تهران : مؤسسه ي پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ، ص 88 .
18 ـ کديور ، پروين ، 1378 .روانشناسي اخلاق ، تهران :انتشارات آگاه ، ص 14.
19 ـ کريمي ، 1377 ، صص 229 ، 209.
20 ـ گنجي ، حمزه ، 1376 .روانشناسي رشد .تهران :انتشارات بعثت .
21 ـ ماهنامه ي تربيت ، 1370 ، صص 45 ـ 44.
22 ـ محمد خليفه ، عبدالطيف ، 1378 .بررسي روانشناسي تحول ارزشها ، ترجمه ي سيد حسين سيدي ، مشهد :انتشارات آستان قدس رضوي.
23 ـ مطهري ، مرتضي .حکمت عملي ، آشنايي با علوم اسلامي ، ص 34.
24 ـ مقدم ،بدري .1366.کاربرد روانشناسي در آموزشگاه .تهران : نشر سروش ، انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
25 ـ ياسايي ،مهشيد .1376.و رشد شخصيت کودک ، تهران :نشر مرکز

26 -Briggs,J.L.1998.Inuit Morality play.The emotional education of a three - year - old. Yale university press.
27 -Woolgar , M.2001.Childrens play narrative responses to hypothetical dilemmad and their awateness of moral emotions.
British journal of developmental psychology , 19:115-128

دومین مقاله:

چکیده
مقدمه:
تربیت اخلاقی
شیوه های آموزش اخلاقی در کلاس
نقش الگویی معلم
زمینه سازی اخلاق در آموزش و پرورش
اخلاق و محتوای تعلیم و تربیت
اخلاق و مقررات آموزشی و پرورش
نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقی دانش آموزان
موانع ارتباط مطلوب بین معلم و دانش آموزان
ارتباط والدین با یكدیگر
نقش روانی و عاطفی كلمات
نتیجه گیری
منابع
هدف مقاله ی حاضر پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور محترم در سال تحصیلی 96-97 می باشد. برای رسیدن به پاسخ این پرسش که چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟ باید گفت: مدرسه از مهم ترین نهادهاى اجتماعى، تربیتى و آموزشى و اصلى ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینى، اخلاقى، علمى، آموزشى، اجتماعى و کشف استعدادها و هدایت رشد متوازن روحى و معنوى و جسمانى آنان براساس اهداف مصوب دوره هاى تحصیلى و برابر ضوابط و دستورالعمل هاى وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره مى شود. انتقال ارزش هاى اساسى جامعه در کانون اصلى توجه نظام آموزشى قرار دارد، به گونه اى که مدرسه دانش آموزان را متعهد مى سازد ارزش هاى جامعه را درونى سازند.
در مدارس، آموزش ارزش ها در لابه لاى دروس گوناگون صورت مى گیرد و کارایى تعلیم ارزش ها در هر درس، به میزان درک معلم از اهداف موردنظر در آن درس بستگى دارد. معلم با شناخت امکانات، به تجهیز محیط آموزشى مى پردازد و با شناخت علایق و توانایى شاگردان، آنان را در جهت صحیح یادگیرى هدایت مى کند؛ چراکه موفقیت در مدارس مستلزم آن است که معلمان عقاید دیگران را بپذیرند. نظام آموزش و پرورش از طریق روش هایى که در امر تدریس به کار مى گیرد ارزش ها و برداشت هاى خاصى را در ذهن دانش آموزان جاى مى دهد و در روند تبیین ارزش ها، همسالان از طریق کنش متقابل، نقش مهمى ایفا مى کنند، به گونه اى که نظام هاى آموزشى در دنیا تلاش مى کنند از توانایى هاى منابع انسانى خود سود ببرد. معلم نباید خود را به یک شیوه محدود نماید بلکه باید ترکیبی از روشها را داشته باشد.ارتباط و دلبستگی نوجوان به معلمان،تأثیر زیادی روی علاقه ها،نگرش ها،تفکرات و تمایلات وی به جای می گذارد.به همین خاطر،هرچه ارتباط و علاقه ی نوجوان به معلم بیشتر شود،آثار و پیامدهای آن بارز تر و آشکارتر خواهد شد.این ارتباط و علاقه، به شکل ها و رنگهای گوناگون درمی آید که اساس آن، به شخصیت معلم، میزان تعهد او به شغل خود، میزان درک و شناخت وی نسبت به مرحله ی نوجوانی و طریقه ی حل مشکلات آن بستگی دارد.

کلمات کلیدی:معلم، تربیت اخلاقی، مدرسه،پرسش مهر18
نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، 1331ش،تهران،انتشارا مدرسه،صفحا ت.51-52
آموزش اخلاق در دبستان ، مجموعه مقالات سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش دوره ابتدایی،1331ش، تهران، انتشارات تربیت، صفحات .158-172
اخلاقی از منظر پست مدرنیسم و اسلام تربیت اسلامی(کتاب دوم)، ویژه تربیت اخلاقی از انتشارات معاونت پرورش آموزش و پرورش.ص.49
چشم اندازی به جایگاه و نقش اخلاق در آموزش و پرورش، کتاب دوم تربیت اسلامی،تهران، نشر تربیت اسلامی، ص 210
جایگاه مدرسه در تربیت اخلاقی، مجله تربیت، آذر ،1331شماره 9
بررسی تحلیلی چهار رویکرد اخلاقی معاصر، تربیت منش،تبیین ارزش ها،شناخت رشدی،اسلام و ارائه الگوی نمونه برای تربیت اخلاقی در دوره دبستان، پایان نامه دکتری دانشگاه شیراز.
اخلاق اسلامی، 1333ش ،قم، نشر معارف، ص.1
، سیرۀ تربیتی پیامبر و اهلبیت (تربیت اخلاقی)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صفحه 11-10
تربیت محبت محور ، اسلام و پژوه های تربیتی، سال سوم، ش1
تعلیم و تربیت در عصر ظهور ،تهران، انتشارا بنیاد فرهنگی حضر مهدی(عج)،ص 95.
نقش تقلید در زندگی انسان ،قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص.72
Bottery, Mike(1993). The Ethics of Educational Management. London: CasselEducational, Limited
-Langton, Keneth R(1969). Political Socialization. New York: Oxford University Press,Incدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پرسش مهر 96


پرسش مهر رئیس جمهور


دانلود پرسش مهر 18


پاسخ پرسش مهر 18


دانلود پاسخ پرسش 18


دانلود پاسخ پرسش 96


پاسخ پرسش 96


مقاله آماده پرسش مهر 96


مقاله پرسش مهر تحمل


تحمل افکار در محیط مدرسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله کاظم قلم چی : برنامه راهبردی آزمون‌های کانون

دو آزمون تعیین سطح برای این است که دو آزمون سبب قضاوت بهتری نسبت به یک آزمون می شود و می توان تشخیص داد دانش آموز با چه سطحی سال تحصیلی را آغاز می کند .

دانلود رایگان مقاله پهناي باند - Google Groups

دانلود رایگان مقاله پهناي ... دانلود رایگان مقاله با ترجمه : پهنای باند و سیستم های ...

پاسخ تشریحی آزمون 21 مهر 96 - kanoon.ir

فرم تقاضای همکاری با کانون; پرسش های ... پاسخ تشریحی آزمون 21 مهر 96 ... شد/ دو مصوبه مهم ...

دانلود عکس / تصویر - p30download.com

طراحی دو بعدی; طراحی ... شناخت نوع پردازنده ... دانلود آیکون با موضوع نوار ابزار ...

دانلود اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی مشکل پرخاشگری دانش ...

پاسخ پرسش مهر 96. ... در این نوع مقاله ها است. قبل از دانلود می توانیم با هم بخشی از این ...

پلان تاسیسات برقی

دانلود کتاب quot; مهندسی سیلاب quot; نویسنده : دکتر

دانلود کتاب رسم فنی ونقشه کشی ساختمان

دانلود رایگان کتاب سخن عاشق pdf

پاورپوینت کاروفنآوری هفتم ( پودمان کاربرد فناوری

درس پژوهی فارسی پایه دوم دبستان مسجد محله ما

لایه باز پس زمینه کودک جغد رنگی

راز درمان احمدیه

مقاله درباره صادق هدایت و ادبیات جدید فارسی

اقدام پژوهی مربی بهداشت چگونه توانستم باعلاقه