دانلود رایگان


گزارش کارآموزی ngl ا(۷۶صفحه Word) - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی ngl ا ۷۶ صفحه با فرمت Word شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده، داده ها، فرمول های مربوط به هر قسمت می باشد.

دانلود رایگان
گزارش کارآموزی ngl ا(۷۶صفحه Word)قسمتی از گزارش کارآموزی ngl
TK :
آب آتش نشاني مجتمع پالايشگاهي گازوگاز مايع 1200 توسط خط لوله 3 از خط لوله آبرساني خيرآباد درمخزن 12851- TK ذخيره مي گردد .
گزارش کارآموزی ngl
درشرايط عادي فشارآب درسيستم آب آتش نشاني توسط يكي ازپمپهاي A/B 12853- P بعنوان پمپ اصلي( ظرفيت هركدام 5/16 مترمكعب درساعت ) درحدود 6 بارثابت نگه داشته مي شود . ودرصورت افت فشارخط لوله آتش نشاني سوئيچ فشارB04-850-PSL باعث راه اندازي پمپ كمكي مي گردد . گزارش کارآموزی ngl درصورتيكه فشارخط لوله مناسب باشد سوئيچ A04-850- PSH باعث خاموش گرديدن پمپ كمكي خواهد شد . شيركنترل فشارPV-850-03 روي خط لوله 12 آب خروجي پمپهاي آب آتش نشاني قرارداردومازاد فشار آب رابه مخزن آب آتش نشاني برمي گرداند . همچنين روي اين خط لوله شيرايمني PSV-850-06 قراردارد كه مازاد فشارخط را به جوي آب تخليه مي نمايد . گزارش کارآموزی ngl الكتروپمپهاي A/B 12851- P به عنوان پمپهاي اضطراري جهت تأمين فشاربيشتر سيستم آب آتش نشاني درمواقع پايين آمدن فشار خط آب آتش نشاني توسط سوئيچهاي فشارA/B02-850PSL- وارد مدارعمليات گرديده وفشاري درحدود 10 بارايجاد مي نمايند . درصورت مناسب گرديدن فشارخط لوله آتش نشاني پمپهـاي اصلي وكمـكي توسـط سوئيچـهاي B01-850-PSH و گزارش کارآموزی ngl

A01-850-PSH ازمدارعمليات خارج مي گردند . شيرهاي ايمني PSV-850-01/02/03/04/05 روي مسيرآب خروجي پمپهاي اصلي وكمكي آب آتش نشاني قراردارند ومازاد فشارآب خروجي اين پمپها به مخزن ذخيره آب آتش نشاني برگردانده مي شود . گزارش کارآموزی ngl

گزارش کارآموزی ngl
آب آتش نشاني پس ازخروج ازپمپها وارد هدر 12 توزيع آب آتش نشاني مي گردد .
MACK UP WATER مجموعه توليد آب غيرمعدني 12811- PK ازمخزن آب آتش نشاني ازطريق خط لوله 3 توسط پمپهاي اصلي وكمكي A/B 12854- P تأمين مي گردد . گزارش کارآموزی ngl

پمپهاي A/B 12854- P با دريافت سيگنال ازسوئيچ سطح آب مخزن ذخيره آب غيرمعدني 12811- TK، كمبود آب مجموعه توليد آب غيرمعدني راجبران مي نمايد . گزارش کارآموزی ngl

سوخت مورد نيازپمپ ديزلي آتش نشاني ازمخزن ذخيره گازوئيل واقع درمجموعه آب آتش نشاني تأمين مي گردد .
NEUTRALIZATION SUMP 12811- S )
ضايعات شيميائي تخليه شده جهت خنثي سازي خواص شيميائي ازنقاط زيروارد گودال خنثي سازي 12811- S به ابعاد( METER5 /2×3×3=L/W/H مي گردد. گزارش کارآموزی ngl
1. ضايعات شيميائي آزمايشگاه ازطريق خط لوله3اينچ
2- ضايعات اسيدسولفوريك و CAUSTIC SOLUTION مجموعه توليد آب غيرمعدني ازطريق خطوط لوله 1اينچ . ضايعات توسط خطوط لوله2اينچ درگودال جمع آوري گرديده وآب ( PLANT WATER ) توسط خط لوله2/1اينچ به منظوررقيق سازي مواد شيميائي به اين گودال اضافه مي شودوهمزمان نيز هوا ( PLANT AIR ) ازقسمت كف گودال ازطريق خط لوله 4/3 توسط افشانكهائي به مايعات درون گودال تزريق ميگردد. گزارش کارآموزی ngl مايعات جمع آوري شده درگودال توسط پمپهاي اصلي وكمكي A/B 12813 P-با دريافت سيگنال ازسوئيچ سطح مايع به هدر OILY WATER تخليه مي شود .
PK وفيلتراسيون آمين12202-PK
مجموعه تزريق محلول ضدكف(ANTI FOAM PAKAGE) شامل ادوات زير مي باشد:
1. مخزن ذخيره محلول ضدكف( 12201-V)
2. مخلوط كننده (MIXER) 12201- ME
3. الكتروپمپهاي A/B 12201-P
محلول ضدكف توسط الكتروپمپهاي اصلي وكمي A/B 12201-P به طورمداوم ازطريق دوانشعاب “1 به دونقطه زيرتزريق مي گردد. گزارش کارآموزی ngl

1. جريان RICH AMIN (آمين غني ازگازهاي اسيدي) ورودي به برج احياء آمين
2. جريان LEAN AMIN (آمين تصفيه شده) ورودي به برج تماس آمين/ گاز
مخزن ذخيره محلول ضدكف 12201-V مجهزبه يك دستگاه مخلوط كننده MIXER 12201-ME و مبدل حرارتي درون مخزن بوده وبخار آب ازطريق خط لوله“2 دائماً درون اين مبدل جريان دارد. گزارش کارآموزی ngl

بطورمعمول 10 الي20 درصدجريان آمين ورودي به خنك كننده آمين تصفيه شده 12201-A پس ازخروج ازپمپهاي A/B 12201-P تحت كنترل جريان توسط 24-202-FV وازطريق خط لوله “3 وارد فيلترهاي آمين گرديده وذرات معلق همراه توسط فيلترها جذب گرديده وازطريق خط لوله “4 به مخزن ذخيره آمين 2/1-12201-TK برگشت داده مي شود. گزارش کارآموزی ngl

مجموعه فيلترهاي آمين شامل مخازن كربن فعال شده جهت جذب آمين هاي خنثي (فاقد خاصيت جذب گازهاي اسيدي) ودوعدد فيلتر جهت جذب ذرات جامد همراه آمين مي باشد. گزارش کارآموزی ngl مخزن كربن فعال شده متناوباً توسط بخارآب احياء مي گردد.
اختلاف فشارورودي وخروجي فيلترهاي آمين توسط كنترل كننده اختلاف فشاركنترل گرديده ودرصورت بالابودن اختلاف فشارفيلترها توسط آب ورودي ازهدر“4 آب غيرمعدني شستشو داده مي شود. گزارش کارآموزی ngl فيلترهاي آمين ومخزن كربن فعال شده مجموعاً داراي 6 عدد شيرايمني بوده كه باافزايش فشار،آمين را ازطريق خط لوله “2 به هدرتخليه آمين وارد مي كنند. آمين هاي تخليه شده ازقسمت پائين فيلترها توسط خط لوله “2 به هدرتخليه وارد مي گردد. گزارش کارآموزی ngl

آمين هاي تخليه شده درهدرتخليه وارد مخزن جمع آوري آمين (AMIN SUMP DRUM) 12206-V گرديده وپس ازافزايش سطح آمين دراين مخزن، الكترو پمپ12204-P بادريافت سيگنال ازسوئيچ سطح 26-202-LSH آمين را ازطريق خط لوله “2 به مجموعه فيلتراسيون آمين تخليه مي نمايد. گزارش کارآموزی ngl

FLARE STACK PACKAGE 12654-PK
گازهاي تخليه شده توسط شيرهاي ايمني وشيرهاي كنترل فشار درسطح مجتمع پالايشگاهي 1200 به دودسته تقسيم مي شود.
1. گازهاي اسيدي ...... گزارش کارآموزی ngl
لطفا برای خرید و دانلود به انتهای صفحه مراجعه نمایید.
جهت پشتیبانی
و جهت طرح سوال، پیشنهاد یا انتقاد
می توانید از قسمت تماس باما،
پیام خود را برای ما ارسال نمایید.
در اولین فرصت، پاسخگوی شما دوست عزیز خواهیم بود.
بهترین ها حق شماست.


عنوان: گزارش کارآموزی ngl

صفحات: ۷۶ صفحه
فرمت: word
شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده، داده ها، فرمول های مربوط به هر قسمت می باشد.
هزینه دانلود: انتهای صفحه
-------------------
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گزارش کارآموزی ngl


گزارش کارآموزی


کارآموزی ngl


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


KSG13- گزارش کار آموزی کنترل کیفی اداره استاندارد …

فایل word. 54 صفحه. 12000 ... أ‌- وظایف درون سازمانی : ... ksg68- گزارش کارآموزی شرکت فرآورده های ...

KSG13- گزارش کار آموزی کنترل کیفی اداره استاندارد …

فایل word. 54 صفحه. 12000 ... أ‌- وظایف درون سازمانی : ... ksg68- گزارش کارآموزی شرکت فرآورده های ...

گزارش کارآموزی در شرکت گاز

دانلود فایل word گزارش کارآموزی در شرکت گاز : ... NGL map ترجمه متن ... گزارش کارآموزی و شرح ...

دانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت خدمات کامپیوتری

عنوان گزارش کارآموزی : گزارش کارآموزی در یک شرکت خدمات کامپیوتری قالب بندی : Word

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری

عنوان گزارش : کارآموزی حسابداری در دانشکده قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر : قسمت ...

"گزارش كارآموزي جهت رشته كامپيوتر در شركت توزيع …

گزارش کارآموزی ... و یا هر زبان دیگر دنیا به فایل متنی فارسی قابل ویرایش ورد ‏ word ...

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان قرچک

پاورپوینت استافیلوکوک ها

پاورپوینت استافیلوکوک ها

مجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت رستوران و

دانلود تحقیق ذخایر بستر دریا چگونگی تشکیل آنها و

تحقیق درباره ملاصدرا و مسأله معاد

دانلود رایگان کتاب پیوند علم و عرفان

دانلود رایگان کتاب پیوند علم و عرفان

مستند سازی

کار تحقیقی مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه