دانلود رایگان


تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

دانلود رایگان
تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقاتاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا
فصل اول- مقدمه وکلیات تحقیق
(1-1 مقدمه
تحلیل تورم و پیش­بینی روند تحولات آن همواره از مهم­ترین نگرانی­ها در جوامع مختلف و در میان دولت­ها و ملت­ها می­باشد. تورم پدیده بسیار پیچیده­ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می­کند و در­نتیجه­ علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد بروز می­کند. سیاست­های پولی و مالی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاست­های خارجی دولت­ها و ساختار­های اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهم­ترین این عوامل هستند. از دهه 1990 به بعد پویایی تورم در سطح جهان دستخوش تغییر شده است. متوسط نرخ تورم در کشور­های صنعتی در طول این دهه نسبت به دهه­های قبل کاهش قابل توجهی داشته است (طیب ­نیا و زندیه، 1388). برای بررسی این نوع اثر­گذاری دلایل مختلفی توسط تحلیل گران مطرح شده­است که از مهم­ترین آنها اثر ­پذیری تورم کشور از فرآیند جهانی­شدن است. به خاطر اهمیت و تاثیر روز­افزون جهانی­شدن بر تورم و اهمیت شاخص تورم در کلیه کشور­ها در این تحقیق سعی می­شود که به تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود.
1-2) بيان مسأله
تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، بروز نا اطمینانی در اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. از این رو، شناخت عوامل موثر بر تورم، زمینه مهمی برای رشد و توسعه پایدار فراهم می­کند. در سال­های اخیر اقتصاددانان به آثار جهانی­شدن بر جنبه­های مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کرده­اند، از جمله آثاری که جهانی­شدن بر اقتصاد کشورها می­تواند داشته باشد تاثیر آن بر تورم است. کشورهای زیادی توانسته­اند در فرایند جهانی­شدن نرخ تورم خود را کاهش دهند. به عنوان مثال کشور لهستان که نرخ تورم 150 درصدی را در اواخر دهه 1990 داشته است، بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی توانسته است نرخ تورم خود را تک رقمی نموده و آن را به­شدت کاهش دهد(سلمان پور88).
اقتصاد جهانی شامل بین المللی شدن روز افزونی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد(فتاحی،1391).
جهانی شدن اقتصادی یک کشور تجارت جهانی را بهبود می بخشد، اقتصاد باز از طریق تاثیر گذاری بر بهبود فن آوری سریع­تر از اقتصاد بسته رشد می­کند( ساشیدا[1]، 2003 ). اقتصاد دانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرایند تورم افزایش و نقش عوامل +داخلی را کاهش می دهد. جهانی شدن با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولید کنندگان، رشد بهره وری و کاهش فشارهای دستمزد بخصوص برای کشور های صنعتی می تواند قیمت های داخلی را تحت تاثیر قرار دهد(سلمان پور، 1388). جهانی شدن به روش های مختلف ممکن است بر تورم کشور ها اثر گذار باشد. از یک طرف باز شدن اقتصاد ها می تواند بر نحوه عملکرد مقامات پولی کشور ها تاثیر گذار باشد. از طرف دیگر ادغام اقتصاد های نوظهوری چون چین و هند و نفوذ تولید این کشور ها به بازار های جهانی، تولید کنندگان کشور های دیگر را در معرض رقابت قیمتی شدیدی قرار داده که می­تواند مانع افزایش قیمت توسط آنها شود. همچنین، کاهش قیمت نسبی کالا ها و خدمات وارداتی ممکن است به صورت مستقیم از شدت افزایش سطح عمومی قیمت ها بکاهد(فتاحی، 1391). پژوهش پیشنهادی به بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب منطقه خاور میانه و شمال آفریقا می­پردازد. نوآوری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب منطقه خاور میانه و شمال آفریقا[2] با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیKOF [3]پرداخته ­است.
1-3) حدود پژوهش
محدوده زمانی سالهای 2000 تا 2010 (با توجه به حد­اکثرداده های موجود) می­باشد.
همچنین حدود مکانی پژوهش شامل کشورهای منتخب منطقه خاور­میانه و شمال آفریقا می باشد.
1-4) سؤال­ها و فرضیه­های پژوهش
مهم­ترین سوال پژوهش حاضر عبارت است از:
آیا جهانی شدن اقتصادی بر تورم کشور های منتخب منطقه خاور میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا دار دارد؟
و مهم­ترین فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از:
جهانی­شدن اقتصادی بر تورم کشور های منتخب منطقه خاور میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا دار دارد.
(5-1اهداف پژوهش
مهم­ترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند از :
الف) آشنایی با مفهوم بعد اقتصادی جهانی شدن.
ب) بررسی روند جهانی شدن اقتصادی در کشور های مورد نظر.
ج) آشنایی با روند تورم در کشور های مورد نظر.
د) تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب منطقه خاور میانه و شمال آفریقا.
(6-1 روش انجام پژوهش
برای آزمون فرضیه از روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی استفاده می­شود.
برای بررسی تاثیر متغیر­های جهانی­شدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر استفاده می­شود.
(1-1) Yi t = α + βXit + γZit + uit
Yi t: نرخ تورم
α: عرض از مبدا
Xit: بردار متغیر­های مستقل و توضیحی و کنترل مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و ... که وارد الگو می­شود.
Zit: زیر مجموعه­ای از متغیر­های مورد نظر پژوهشگر که در اینجا بعد اقتصادی جهانی­شدن است.
: uit جز اخلال
i,t به ترتیب نشان دهنده زمان و کشور داده­های آماری می­باشند.
7-1) سازماندهی پژوهش
پژوهش پیشنهادی در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق بیان می شوند. در فصل دوم ادبیات موضوع از لحاظ نظری و تجربی بیان می گردد. فصل سوم به بیان روش تحقیق اختصاص می یابد. در فصل چهارم فرضیه­های تحقیق آزمون می شوند. نتایج تحقیق در فصل پنجم بیان خواهند شد.

1. Sashida
2. Middle East and North Africa(MENA)
3. KOF Globalization Index
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق............ 1
(1-1 مقدمه........ 1
2-1) بيان مسأله 1
1-3) حدود پژوهش............................................. 2
1-4) سؤال‏ ها و فرضیههای پژوهش................ 3
(5-1اهداف پژوهش........................................... 3
(6-1 روش انجام پژوهش................................. 3
7-1) سازماندهی پژوهش................................... 4
فصل دوم-ادبیات موضوع............................. 5
2-1) مقدمه........ 5
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق................... 5
2-2-1) جهانیشدن............................................ 5
2-2-2) ابعاد جهانیشدن.................................. 6
2-2-3) شاخصهای جهانیشدن.................... 10
2-2-3-1) شاخصهاي تركيبي...................... 10
2-2-3-2) شاخصهاي غير تركيبي............... 13
2-2-4) نقد شاخصهای جهانیشدن............. 15
2-2-5) شاخص جهانیشدن KOF................ 17
2-2-5-1) شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF............................................. 18
2-2-5-2) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF............................................ 19
2-2-5-3) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF.............................................. 20
2-3) تعریف تورم................................................. 20
2-3-1) طبقه بندی تورم.................................. 20
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت..................................... 20
2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول................................ 21
2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمتها .............................. 21
2-3-2) علل و ریشههای تورم......................... 21
2-3-2-1) علل عارضی تورم.......................... 22
2-3-2-2) علل اقتصادی تورم........................ 22
4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم. 25
2-5) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم........................................... 27
2-6) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها................................................ 29
2-6-1) جهانیشدن، انگیزه مقامات پولی و تورم......................................... 29
2-6-2) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30
2-6-3) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30
2-6-4) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31
2-7) مروری بر مطالعات تجربی..................... 31
2-7-1) پژوهش‏ های خارجي......................... 32
2-7-2) پژوهش‏های داخلي............................ 34
فصل سوم-روش تحقیق.............................. 38
3-1) مقدمه...... 38
3-2) معرفی الگوی اقتصادسنجی.................. 38
3-3) روش پژوهش........................................... 39
3-4) مزایای استفاده از دادههای تابلویی.... 39
3-5) روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی............................................ 40
3-6) انواع آزمونها.......................................... 04
3-7) متغیرهای موجود در الگو.................... 41
3-8) توصیف اطلاعات.................................... 42
فصل چهارم- یافتههای تحقیق.............. 53
4-1) مقدمه.... 53
4-2) تجزیه و تحلیل رابطهی جهانیشدن و تورم..................................... 53
4-3) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب..................... 53
4-3-1) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی................................................. 53
4-3-2) آزمون F لیمر.................................. 54
4-3-3) آزمون هاسمن ................................ 55
4-3-4) برآورد مدل برای کشورهای منتخب............................................. 55
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات................................................ 57
5-1) مقدمه... 57
5-2) نتیجهگیری............................................ 58
5-3) پیشنهادها.............................................. 59
منابع و مآخذ................................................. 60
پیوستها........................................................ 64
پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل........................................ 64
پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر.......... 65
پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن.......... 65
پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با استفاده از روش اثرات تصادفی................. 66
چکیده ی انگلیسی........................................... 67


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر جهانی شدن اقتصادی


تورم


خاور میانه


جهانی شدن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پول نیوز - poolnews.ir

چند گزینه منطقی برای سفر خود را انتخاب کنید و هزینه‌های هر کدام را بسنجید. بدین ترتیب ...

روزنامه دنیای اقتصاد

بده‌بستان تاریخی در کاخ سفید دنیای اقتصاد: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه ...

اقتصادی - بولتن نیوز | bultannews.com

بر اساس گزارش‌های رسیده شورای عالی کار در مورد دیگر آیتم‌های بسته مزد ازجمله حق بن ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرحها و پروژه‌های در دست اجرا. ردیف. عنوان. 1. طراحی و تدوین مکانیزمهای نهادینه سازی ...

‫وزنه واقعی ایران در اقتصاد جهانی

... واکنش های اقتصادی در ... تاثیر گذاری بر ... این کشور در فرآیند جهانی شدن ...

اقتصاد جهانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... میلادی در شاخص‌های اقتصادی از ... را بر اساس اولویت‌های ... جهانیشدن ...

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم (مطالعه …

... نرخ تورم در کشورهای منتخب ... جهانی شدن و تأثیر آن بر ... تورم بر رشد اقتصادی در ...

اقتصادی - بولتن نیوز | bultannews.com

بر اساس گزارش‌های رسیده شورای عالی کار در مورد دیگر آیتم‌های بسته مزد ازجمله حق بن ...

مقاله تحلیل تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در ...

... و تورم بر رشد اقتصادی در ... جهانی شدن اقتصاد در کشور ... تأثیر تکانه های ...

پنج ‌دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران

در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است ...

تاثیر درآمدهای نفتی بر توسعه اجتماعی در اقتصاد …

اخبار مرتبط فرصتهای برای اصلاحات اقتصادی در اثر تحریم نفت و گاز 93/04/07 - 00:16 سرمایه ...

اقتصادی - بولتن نیوز | bultannews.com

بر اساس گزارش‌های رسیده شورای عالی کار در مورد دیگر آیتم‌های بسته مزد ازجمله حق بن ...

‫وزنه واقعی ایران در اقتصاد جهانی

... واکنش های اقتصادی در ... تاثیر گذاری بر ... این کشور در فرآیند جهانی شدن ...

Bourse News

با توجه به تجربیات به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین کنش‌های بازار در سال 96 متأثر از ...

الف - چند واقعیت رانندگی در ایران و یک راهکار جهانی

در زمان های نه چندان دور ، همه جا این نوشته های " دارای کاربرد " را بر دیوار ها می دیدیم ...

چین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

(۱) بخش خودگردان تاجیک تاشکورگان ، در جمهوری خلق چین به رسمیت شناخته شده است. (۲ ...

‫وزنه واقعی ایران در اقتصاد جهانی

... واکنش های اقتصادی در ... تاثیر گذاری بر ... این کشور در فرآیند جهانی شدن ...

ejcmz.umz.ac.ir

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر فساد مالی در کشور های ... بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...

انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین …

کاهش در میزان رشد اقتصادی جهانی و همین ... تاثیر بحران بر ... از بدهی‌های کشور ...

خبرگزاری فارس | صفحه اصلی | Fars News Agency

بیانیه مشترک «آستانه۳»: تأکید ایران، روسیه و ترکیه بر تقویت آتش‎بس در سوریه کشورهای ...

چین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

(۱) بخش خودگردان تاجیک تاشکورگان ، در جمهوری خلق چین به رسمیت شناخته شده است. (۲ ...

انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین …

کاهش در میزان رشد اقتصادی جهانی و همین ... تاثیر بحران بر ... از بدهی‌های کشور ...

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری در قالب word با

جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور

مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به

دانلود کتاب حقوق بیمه ایرج بابایی حقوق پیام

فایل اتوکد محوطه سازی پارکینگ عمومی

تحقیق درمورد جامعه شناسی آموزش و پرورش

تحقیق درباره از زباله هم مي شود پول درآورد

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان اشتهارد

ارزیابی شاخص های عملکرد توسعه پایدار در صنعت

تابش جسم سیاه