دانلود رایگان


ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین - دانلود رایگاندانلود رایگان ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی

دانلود رایگان
ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنیماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی
مقدمه
به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند.بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است،دعوای تصرف عدوانی است.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله این تسهیلات ویژه :
رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارایه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و...........میباشد.
ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:
دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول ،ناقص به نظر میرسد.جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد.از جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و مواد 60 الی 693 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود..بدیهی است مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.
ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده است که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت است از جمله اینکه داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و............. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته است و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر است.
.با این اوصاف مدعی مخیر است که به استناد شرایط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.
چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی که در این پایان نامه مبنای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است.با این استدلال که هر شخصی که از او سلب تصرف شده،نمیتواند شخصا مجری حق خود باشد.بلکه بایستی به کمک مراجع قضایی احقاق حق نماید تا نظم عمومی بر هم نخورد.
با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک آن از جنبه جزایی و در عین حال ارتباط حقوقی این دو مفهوم برای تشریفات دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی و ویژگیهای خاص آن به رشته تحریر درآمده است.
در کتب و تاسیسات حقوق داخلی به صورت اجمالی به این موضوع اشاره شده است.از میان حقوقدانان برجسته معاصر آقایان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزیان به بحث در خصوص تفکیک دعوای تصرف عدوانی از بعد حقوقی و کیفری پرداخته شده است.اما به بررسی ویژگیهای دعوای تصرف عدوانی به شکل دقیق پرداخته نشده است.
سوالات:
1-آیا ماهیت حقوقی و عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت دارد یا خیر؟
2-ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در آیین دارسی مدنی در مقایسه با سایر دعاوی چیست؟
چکیدهأ
مقدمه. 1
بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی... 5
فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی.. 6
مبحث نخست:تعاریف،مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی.. 6
گفتار اول : تعاریف... 6
بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن. 6
بند دوم : تعريف عدوان و غصب... 9
بند سوم : معرّفي و تعريف دعواي رفع تصرف عدواني.. 10
گفتار دوم: مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی.. 12
بند یکم :مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی.. 13
الف : دلالت تصرف برمالکیت... 13
ب :منع احقاق حق شخصی.. 14
ج :اماره مشروعیت تصرف... 16
د :مبنای منتخب... 16
بند دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی.. 18
الف:تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)18
ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی.. 20
ج :مبنای منتخب فقهی.. 23
گفتار سوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی
بند یکم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در اسلام
بند دوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در ایران
مبحث دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگر
گفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث... 27
بند یکم: دعواي رفع ممانعت از حق.. 27
بند دوم: دعواي رفع مزاحمت از حق.. 29
بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق.. 30
گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی.. 30
بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی.. 30
بند دوم: مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد. 32
بند سوم:مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه يد. 34
فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی.. 35
مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی.. 35
گفتار اول: تصرفات خواهان. 36
بند یکم: اوصاف تصرف خواهان. 36
بند دوم:شروع و مدت تصرف... 37
گفتار دوم: تصرفات خوانده. 40
بند یکم:لحوق تصرف خوانده. 40
بند دوم: عدوانی بودن تصرف... 42
مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری.. 44
گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری.. 44
بند یکم:دیدگاه ها44
بند دوم دیدگاه منتخب... 48
گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی.. 53
بند اول: مالکیت... 53
بند دوم: مدعی دعوا56
بند سوم :مدت زمان. 57
بند چهارم:سوءنیت... 57
بند پنجم:اثار دعوا58
بند ششم:اجرای حکم
بند هفتم:املاک مشاعی.. 58
بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی... 60
فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی.. 61
مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم.. 61
گفتار اول:طرفین دعوا
بند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف... 61
بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف... 66
گفتار دوم : صلاحیت دادگاه 68
بند اول:صلاحيت ذاتی.. 69
بند دوم:صلاحيت محلي.. 70
گفتار سوم : قانون حاکم.. 70
مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی.. 74
گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگی
بندیکم:لزوم تقدیم دادخواست
بند دوم:هزینه دادرسی.. 77
.بند سوم:.دستور موقت... 83
بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا
بند پنجم:ورود و جلب ثالث گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رای
بند یکم:اعتراض شخص ثالث... 85
بند دوم:اعاده دادرسی.. 87
بند سوم:.فرجامخواهی.. 90
فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی.. 91
مبحث اول:اجرای حکم.. 91
گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم.. 91
گفتار دوم:اجرای حکم غیابی.. 92
گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا93
بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا93
بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه. 93
بند سوم:اجرای رای علیه ثالث... 94
گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا95
مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی 98
گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده. 98
بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت 98
بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم.. 99
گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی.. 101
بند اول:زراعت... 103
الف:معدوم کردن زراعت... 104
ب:اجرت المثل ایام تصرف... 105
بند دوم:آثار تخریبی.. 106
نتیجه گیری.. 107


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دعواي تصرف عدوان


آیین دادرسی مدنی


آثار دعواي تصرف عدواني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

خلاصه کتاب حقوق مدنی 6 pdf

کتاب والد متفکر کودک متفکر

تقویم لایه باز سال 1396با فرمت PSD

روشهای اجرای سازه های بتنی (PDF)

بهداشت صنعتي

بهداشت صنعتي

پاورپوینت درس هفتم: نماز در کوهستان.

آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد

نقش شركت تعاوني در رشدوتوسعه اقتصادي