دانلود رایگان


مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

دانلود رایگان
مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیهمطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

مقدمه:
الف) بیان موضوع
موضوعی که در این پایان نامه در نظرگرفته شده مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه می باشد. تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهه‎های تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعه های قوانین اشنونا، هیتی‎ها، حمورابی، تورات ، انجیل و قرآن کریم به صراحت این نظر را تایید می‎کند.در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به چهار دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‎شوند. همانطور که می دانیم بدون شک یکی از آمال و آرزوهای انسانی از دیر باز اجرای عدالت در تمام زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و ... بوده و در راه تحصیل آن سعی و تلاش فراوانی صورت گرفته است . موضوع بزه زنا از دیرباز موضوع کلام و نظریات و اقوال بزرگان هر جامعه با هر دین و مذهبی بوده است و از آنجاییکه بزه مذکور در اسلام و درکتب مختلف فقهی تشیع و تسنن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و قانونگذار احکام آن را که به علت حدودا... بودن و تشریح شدن آن در کلام شارع مقدس و اقوال و سنن روایت شده از ائمه طاهرین(ع) در قانون پی ریزی کرده است تا جامعه را هرچه بیشتر از این عمل شنیع دور نماید. با مطالعه تاریخ می بینیم که جوامع مختلف در تمام دوران و اعصار نسبت به اعمال منافی عفت و به ویژه جرم زنا حساسیت های خاصی داشته اند و در قبال آن واکنش های شدیدی اعمال می نموده اند. هر چند که در بعضی از فرهنگ ها ، جامعه و مردم به ندرت نسبت به مواردی از زنا و اشکالی از آن بی تفاوت بوده و هستند ولی آنگونه که تاریخ و قوانین حاضر کشورها نشان می دهد نسبت به زنای محصنه و زنای به عنف همیشه مجازات های سخت و سنگین اجرا می شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اعمال مذکور در هیچ زمانی قابل پذیرش نبوده اند. لذا بعد از دگرگونی حکومت ایران و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) بسیاری از نهاد ها و سازمان های دولتی دچار تحولات اساسی گردید و در رأس آن شاید بتوان به جرأت گفت قوه قضاییه از یک وزارتخانه تحت نظارت دولت به یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید و کلاً تقسیمات سابق در امور کیفری متحول و جرایم از خلاف ، جنحه و جنایت به عناوین جدیدی همچون حدود ، قصاص ،دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تغییر پیدا کرد و حسب ضرورت امر می بایستی با نگرش جدید و بر اساس موازین فقهی عناوین جدید کیفری با سابقه طولانی در منابع فقهی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت لذا بنابر ضرورت، قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361ه.ش و سپس قانون مجازات اسلامی در سال 1370ه.ش با اصطلاحاتی به تصویب رسید. ماهیت حدود حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است؛ ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است. مقنن درماده 13 ق.م.ا بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت می‎نماید که از جمله آنها می‎توان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده درء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوع از اقرار اشاره کرد. در میان حدود، زنا تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که می‎توان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژه های بیان شده برای آن اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباط ها ، زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل، رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی می باشند که جنبه‎های مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است.اما حفظ اخلاق و عفت عمومی از ملزومات یک جامعه سالم بشمار رفته و در رأس همه امور قرار می گیرد و اگر کسی تحت این عنوان که می خواهد از غرایز جنسی خود بهره مند شود به نحوی از انحاء اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه دار و عرض و آبرو و عفت شخصی را آلوده سازد به تدریج نظام جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانوادگی دچار تزلزل و گسستگی می گردد که با تمام تلاشهایی که بشر امروز از خود نشان داده هنوز نتوانسته است مهار این حیوان سرکش را در اختیار بگیرد و این چیزی نیست جز سست شدن پایه های حیات سالم جنسی و پیدایش بیماری های خطرناک جنسی و سردرگمی نسل جوان و تزلزل بنیاد خانواده ها و رشد نجومی طلاق و پیدایش فرزندانی جامعه ستیز با مشکلات روحی و روانی فراوان لذا در این پایان نامه که موضوع آن مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران وفقه حنفیه می باشد سعی شده است با مراجعه به متون فقهی و حقوقی و بررسی اقوال فقها و روایات و تطبیق آن با فقه حنفیه این جرم را مورد بررسی قرار داد تا اشتراک و افتراق در مباحث مختلف مرتبط با بزه زنا بیان شده و نتیجه ای گران مایه از آن حاصل شود و ما در این تحقیق بر آنیم که آن را از منظر حقوق ایران که برگرفته از اقوال شارع مقدس می باشد را بررسی نموده و با دیدگاه فقه حنفی که یکی از مذاهب فقه عامه به شمار می رود، تطبیق دهیم. هر چند در حدی نیستم که بتوانم در مسایل مهم و پیچیده اظهار نظر نمایم ولی در حد بضاعت و بهره مندی از اساتید بزرگوار مباحث مطرح شده را دسته بندی و در معرض دانش پژوهان قرار خواهم داد.

چکیده فارسی......................... 1
مقدمه:.................................. 2
الف) بیان موضوع ................... 2
ب) سوالات تحقیق .................. 4
پ) فرضیه های تحقیق............... 4
ج) اهداف وکاربردها................. 5
ح) روش تحقیق........................ 5
ی) معرفی پلان ........................ 6
بخش نخست : کلیات ................ 7
فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی .................................. 8
مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا.................................................. 8
گفتار اول : تعریف زنا............... 8
بند اول : تعریف لغوی............... 8
بند دوم : تعریف اصطلاحی......... 9
الف) تعریف فقها امامیه از زنا... 10
ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا 10
گفتار دوم : طبقه بندی زنا ....... 12
بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف ............................................. 12
بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصان .................................. 13
بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارم .......................................... 14
مبحث دوم: تاریخچه بزه زنا ...... 15
گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی 15
بند اول: در ادیان الهی ماقبل اسلام ................................................. 15
بند دوم: در دین مبین اسلام ..... 20
گفتار دوم: بزه زنا در حقوق موضوعه............................................. 24
فصل دوم: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا و فلسفه مجازات آن ...... 25
مبحث اول: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا ................................ 25
گفتار اول: نهی از تجسس و تشویق به بزه پوشی ............................... 25
بند اول: نهی از تجسس ........... 26
بند دوم: تشویق به بزه پوشی .... 26
الف) تشویق بزهکار .............. 26
ب) تشویق شهود .................. 27
گفتار دوم: کیفر زدایی .......... 28
بند اول: تشدید بار اثبات ......... 28
بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات ..................................... 30
الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء ......................................... 30
ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار ................................. 32
ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر ............................................. 36
مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا ................................................. 38
گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار . 41
گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی .................................................. 42
گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی ................................ 43
بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی 45
فصل اول: نص شرعی و قانونی 46
مبحث اول: نص شرعی .......... 46
گفتار اول: آیات الهی ........... 47
گفتار دوم: روایات ............... 50
مبحث دوم: نص قانونی .......... 52
فصل دوم: وطی(دخول) ......... 53
مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) ................................................... 53
گفتار اول: تعریف لغوی ......... 53
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ... 54
مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) .................................................. 54
گفتار اول: نامشروع بودن ........ 56
بند اول: وطی(دخول) مشروع .. 56
بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع ................................................... 56
گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان .................................................. 57
بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان ............................................. 57
الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی ..................................... 57
ب) وطی با زندگان و مردگان .. 61
پ) وطی در دبر و قبل ........... 62
ح) وطی با محارم و بیگانگان ..... 62
خ) وطی با مسلمان و کافر ....... 64
ک) وطی با باکره و غیر باکره . 65
گ) وطی با کبیره و عاقله ....... 66
د) وطی با صغیره و مجنونه ...... 66
بند دوم: حکم وطی با بهائم ...... 68
گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه ................................. 69
بند اول: آلت دخول ............... 69
الف) آلت تناسلی .................. 69
ب) آلات غیر تناسلی ............ 70
بند دوم: دخول به قدر الحشفه .. 71
فصل سوم: قصد وطی (دخول) . 71
مبحث اول: اراده آزاد ............ 71
گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی ............................ 72
گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار .......................................... 74
مبحث دوم: علم و آگاهی ........ 76
گفتار اول: علم به حکم ........... 77
گفتار دوم: علم به موضوع ....... 79
بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) ..................................... 80
بند دوم: اشتباه در وطی حرام ... 82
بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ...................... 83
فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا ............................................. 84
مبحث اول: مجازات قتل ......... 84
گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل ............................................. 84
بند اول: زنا به عنف ............... 84
الف) زنا به عنف زانی ............ 85
ب) زنا به عنف زانیه .............. 86
بند دوم: زنا با محارم .............. 88
الف) محارم نسبی .................. 89
ب) محارم سببی ................... 92
ج) محارم رضاعی ................. 94
بند سوم: زنا کافر با مسلمان .... 95
بند چهارم: زنا با زن پدر........... 99
مبحث دوم: مجازات رجم ....... 100
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم............... 100
بند اول: مفهوم و اقسام احصان ................................................... 100
بند دوم: شرایط احصان ........ 101
الف) وطی در ازدواج صحیح .. 102
1- مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج .................................. 103
2- مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ......................................... 103
3- مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ... 104
ب) بلوغ و عقل .................. 106
1- بلوغ و عقل در یک طرف ............................................... 106
2- بلوغ و عقل در دو طرف .................................................. 108
ج) اسلام .......................... 108
گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ....................................... 109
مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی ................................. 119
گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد ........................................... 119
گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی ............................ 120
بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی..................... 120
بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ................................................. 123
گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی ............... 123
فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا................ 126
مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا ...................................... 126
گفتار اول: تعدد جرم ........... 127
بند اول: مفهوم تعدد جرم ...... 127
بند دوم: انواع تعدد جرم ....... 127
الف) مشابه بودن جرائم متعدد 128
ب)مختلف بودن جرائم متعدد.. 128
گفتار دوم: تکرار جرم.......... 130
بند اول: مفهوم تکرار جرم..... 132
بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم .............................. 133
مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا ......................... 135
گفتار اول: بارداری محکوم علیه .................................................. 135
گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه ................................................ 140
گفتار سوم: نفاس محکوم علیه 141
گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه ................................................ 142
بند اول: بیماری قابل علاج...... 142
بند دوم: بیماری غیر قابل علاج ................................................... 143
گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم .................................... 144
نتیجه و پیشنهاد ها ............... 147
الف: نتیجه......................... 147
ب: پیشنهادها ..................... 149
منابع و ماخذ ....................... 151
الف) منابع فارسی ................. 151
1-کتاب ها ........................ 151
2-مقالات .......................... 153
3-پایان نامه ها .................... 154
ب) منابع خارجی ................ 154
د)پایگاه های اینترنتی ........... 158
چکیده انگلیسی .................. 159
صفحه عنوان انگلیسی ....... 160دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جرم زنا


حقوق ایران


فقه حنفیه


جرم زنا در حقوق ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترمیم سریال و بیس باند هواوی NVRAM HUAWEI g620 u10

دانلود رایگان کتاب صفویه در عرصه ی دین فرهنگ و

دانلود کتاب ترمودینامیک هولمن به زبان فارسی

کتاب مجموعه ی بسیار نفیس ازانواع جفروطرق عالی

فایل حل مشکل بیس باند و سریال IMEI گوشی هوآوی Y320 U30

مقاله درباره XML چيست

مقاله درباره تاريخچه مسجد جمعة اصفهان

مقاله درباره XML چيست

دانلود پاورپوینت سد بتنی کوبیده غلتکی R.C.C. DAM در

کیبورد متفاوت نویس حرفه ای