دانلود رایگان


مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای - دانلود رایگاندانلود رایگان علم مهندسی سازه که بر مبنای تحلیل و طراحی، به ساخت انواع سازه‌ها براساس ملزومات خود می‌پردازد همواره در پی توسعه و گسترش حیطه‌ی کاری خود بوده و هست که پیشر

دانلود رایگان
مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای ديامتيک‌ فرازيده به منظور تعيين هندسه‌ی بهينه wordفهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل سوم : تاشه پردازی گنبد های تک لایه ی ديامتيک فرازش يافته
عنوان
صفحه
فصل چهارم : مدل سازی و معرفی گنبدهای مورد مطالعه
عنوان
صفحه
e ............................. 89
g............................... 91
p........................... 91
عنوان
صفحه
عنوان
صفحه
عنوان
صفحه
S برای سقف های گنبدی و دندانه ای شکل در بارگذاری متقارن و نامتقارن .......................................... 34
° 30 در قوس ها .............. 35
°30 تا ° 70 در قوس ها ............ 35
° 70 در قوس ها ............ 36
s .......... 37
e................. 37
t................. 37
عنوان
صفحه
عنوان
صفحه
p، ضریب فشار خارجی و گنبد دیامتیک تک لایه تحت کنش های ناشی از باد......................................... 90
pCg در دیوار های تک........ 93
pCg در سقف های با شیب کمتر از° 7 94
pCg در سقف های با شیب° 7 و بیشتر از° 7 95
pCg در سقف های پله ای...... 95
pCg در سقف های دندانه ای... 96
pCg در گنبدهای فرازش یافته97
عنوان
صفحه
عنوان
صفحه
[5] در گنبدها استفاده شده است.
 • دهانه:سيستمسازه یفضاكارقادربهپوشاندندهانه هايبزرگباحداقلموادمصرفيمي باشد )فولادمصرفيدر سازه یفضاكاردوسومسازه هايمتداولديگرمي باشد(.
 • سرعتنصب: بهعلتپيش ساختهبودنقطعات،سرعتعملياتمونتاژونصببسياربالاواقتصاديمي باشد.
 • وزنكموقابليتجابجايي: سازه ي فضاكاردارايوزنكمبودهوقابليتجابجاييبادسترادارامي باشد.
 • انعطاف پذيريدرطراحي: سازه یفضاكارقابليتافزايشوكاهشسطحرادارابودهوامكانجابجاييستون هابدوناينكهخطريبراي سازه یفضاكارايجادگرددميسرمي باشد.
 • مقاومتدربرابرنيروهايديناميكي:سازه یفضاكارمقاومتبالاتريدربرابربارهايديناميكيهمچونزلزله،انفجار و بار باددرمقايسهباسازه هاي متداولديگرازخودنشانمي دهد.
 • ظاهرزيبا:سازه یفضاكارازنظرنمايظاهريبسيارزيبابودهونيازيبهاستفادهازسقفكاذبدراينسازهنيست.
 • ايمنيسازه: سختيزيادسازهتغیيرشكلسازهراپايينمي آورد.
 • جدايي ناپذير بودنفرمسازهازمعماري.
 • ايجاد فصلمشترکيبرايبهره گيريمعمارانپيشروازقابليت هايمهندسانسازهمسلحبهدانشنوين.
 • امکان احداثسازه هاباکاربردچند منظوره.
 • اجزاوزيرمجموعه هايسادهاغلبدرخورپيش سازيوتوليدانبوهمي باشندودرابعادواشکالاستاندارداختيارمي گردند.
 • بااستفادهازقابليتباربريدرسهبعد،امکانکاهشوزنفراهممي آيد. ازاين روسازه هايفضاکارمشبک،اسکلتيمعمولاً سبکوصلبمي باشند.
 • سازه هايفضاکارقابليت هاوامکاناتعمده ايرادراختيارمهندسانومعمارانبرايتلفيقاصولزيباشناختيونوآوري ها باجنبه هايرفتاري،عملکردي،کاربريوسرويس دهيسازهقرارمي دهند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سازه‌های فضاکار


گنبد تک لایه‌ی دیامتیک فرازیده


بهینه‌یابی سازه‌ای


تحلیل دینامیکی غیر خطی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه روستای سینک( دهستان لواسانات کوچک،

مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد

حراج فایل های حل مشکلات Wifi گوشیهای سامسونگ j5 2016

دانلود رایگان کتاب دایرة المعارف مصور نمادها و

جزوه خلاصه درس روش ها وفنون تدریس بانک نمونه

نقد نمایشنامه The Mousetrap by Agatha Christie

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف

تحقیق با موضوع نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني

نقد نمایشنامه The Mousetrap by Agatha Christie

فصاحت در نهج البلاغه