دانلود رایگان


دانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش روش گام به - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا 105صدانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا 105ص فهرست
مقدمه
فصل اول : طرح تحقيق
بيان مسأله
ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق تعريف اصطلاحات و متغيرها
تعريف نظري راهبردهاي حل مسأله
تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسأله
متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل
تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول)
فصل دوم پيشينه و زمينه هاي نظري پژوهش
حل مسئله و انتقال يادگيري رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايي مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)
پيشنهادهايي براي افزايش توانائيهاي حل مسئله در يادگيرندگان
طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله مباني نظري در زمينه نگرش
تعريف نگرش
الگوهاي شناختي تغيير نگرش يافته هاي پژوهشي در داخل كشور فصل سوم : روش تحقيق
روش تجزيه و تحليل داده ها فصل چهارم : تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته ها
آزمون همتاسازي
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار استنباطي
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
محدوديتهاي پژوهش منابع و مآخذ
مقدمه:
يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي شود، ولي در حل هر مسئله حبه اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه هاي اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسايل و تدابير خود حل كند ممكن است از تنش و شادماني حاصل از پيروزي در اكتشاف شاد شود، چنين حال و تجربه اي در سالهاي تجربه پذيري مي تواند شوق و ذوقي براي كار عقلي و فكري پديد آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقي گذارد (پوليا[1]، 1944، ترجمه آرام، 1377).
بنابراين، معلم رياضيات فرصت بزرگي در برابر خويش دارد. اگر وقت اختصاصي خود را به تمرين دادن شاگردان در عمليات پيش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگي آنان را مي كشد و مانع رشد و تعامل عقلي آنان مي شود و بايد گفت فرصتي را كه در اختيار داشته به صورت بدي صرف كرده است، ولي اگر كنجكاوي دانش آموزان را با مطرح كردن مسائلي متناسب با دانش و شناخت ايشان برانگيزد و در حل مسائل با طرح كردن پرسشهايي راهنما به ياري آنان برخيزد
1- Polya. G....
پيشينه و زمينه هاي نظري پژوهش
مقدمه
در تمام طول تاريخ آموزش و پرورش حل مسأله يكي از هدفهاي مهم آموزشي معلمان به شمار مي آمده از بركت پيشرفتهاي روانشناسي علمي معاصر بر اهميت موضوع افزوده شده است. جان ديوئي، جروم برونر، ژان بياژه و لئو ويگوتسكي از جمله كساني هستند كه بر نقش فعاليت يادگيرنده در جريان حل مسأله بر دانش اندوزي تأكيد داشته اند و نظريه سازندگي يا ساختن گرايي يادگيري از ثمرات اين انديشمندان است (سيف، 1380)
الف- مباني نظري در زمينه موضوع تحقيق
تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسأله
بنا به تعريف، وقتي يادگيرنده با موقعيتي روبرو مي شود كه نمي تواند با استفاده از اطلاعات و مهارتهايي كه در آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت سريعا پاسخ دهد يا وقتي كه يادگيرنده هدفي دارد و هنوز راه رسيدن به آن را نياموخته است، مي گوئيم با يك مسئله[1]روبرو است. با توجه به تعريف مسئله، مي توان حل مسأله[2]را به صورت تشخيص و كاربرد دانش و مهارتهايي كه منجر به پاسخ درست يادگيرنده به موقعيت يا رسيدن او به هدف مورد نظرش
11- Problem
12- Problem Solving...
ج) نظريه همسازي شناختي[1]
اين الگو بر اين مبنا استوار است كه انسان پذيرنده اطلاعاتي است كه با نگرشهاي او هماهنگي داشته باشند. اطلاعات ناهماهنگ از نظر رواني براي شخص ناخوشايند است و او سعي مي كند آنها را به نحوي تغيير دهد كه با نگرشهاي وي همخوان شوند و يا نگرش خود را تغيير داده با اطلاعات دريافتي هماهنگ كند. لئون فستينگر[2]در نظريه ناهماهنگي شناختي اش مي گويد وقتي دو شناخت همزمان ولي نامتجانس براي فرد پيش مي آيد او را دچار ناهماهنگي شناختي مي كند و شخص در چنين حالتي غالبا دست به توجيه رفتار خود مي زند يا نگرش خود را تغيير مي دهد (كريمي، 1380).
د) نظريه قضاوت اجتماعي[3] اين نظريه مبنا را بر آگاهي فرد از نگرشهاي او و اينكه، چه نگرشهايي را مي پذيرد، گذاشته است. اين نظريه از فيزيك رواني [4]متأثر است و معتقد است كه قضاوتهاي شخص در مورد پديده ها تحت تأثير معيار
61- Cognitiue consistency
62- Leon Festinger
63- Social Judgement
64- Psychophysics...
نتايج پژوهش اهميت مطالعه، پژوهش و آموزش راهبردهاي حل مسئله به ويژه در حيطه هاي رياضي (با توجه به تجربيات معلمان و دانش آموزان و پژوهشگران) روشن و مبرهن است. عدم آگاهي از راهبردهاي حل مسئله و عدم استفاده از آنها در حل مسائل رياضي خود باعث بي علاقگي و ناكارآمد دانستن درس رياضيات و افت تحصيلي در اين زمينه مي باشد آموختن روش حل مسئله...
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسي
الف) كتب
پوليا، جورج. (1376) “چگونه مسئله را حل كنيم ؛ ترجمه احمد آرام، انتشارات كيهان، چاپ سوم (تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي 1945).
دلاور، علي (1380) “احتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي ، انتشارات رشد، چاپ هفتم.
دلاور، علي (1381) “روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي ، انتشارات ويرايش، چاپ دوازدهم.
وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي (1382) “كتاب رياضي سال دوم راهنمايي تحصيلي ، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران.
كريمي، يوسف (1380) “روان شناسي اجتماعي ، انتشارات ارسباران، چاپ نهم.
سيف، علي اكبر (1380) “روان شناسي پرورش ، انتشارات آگاه، چاپ اول، ويراست نو.
نادري، عزت الله و سيف نراقي، مريم (1376) روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، انتشارات بدر ، ويرايش سوم دي ماه.
پارسا محمد (1375)، “روان شناسي تربيتي ، انتشارات علمي، چاپ پنجم .
سولسو رابرت (1371)، “روان شناسي شناختي (فرهاد ماهر مترجم) تهران. انتشارات رشد (تاريخ انتشار به زبان اصلي 1979) .
اتكسينون، ريتا. ال. اتكسينون، ريچارد، س و هيلگارد، ارنست ر. ( 1375). “زمينه روانشناسي ( محمدتقي براهي و همكاران مترجمين، تهران. انتشارات رشد) تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي 1996).
شريفي، حسن پاشا (1376) “نظريه و كاربرد آزمونهاي هوش و شخصيت ؛ تهران؛ انتشارات سخن.
بال، ساموئل (1373) “انگيزش در آموزش و پرورش (علي اصغر مسدد، مترجم ) شيراز؛ انتشارات دانشگاه شيراز (تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي 1988).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تأثير آموزش روش گام به گام


گام به گام


حل مسأله رياضي جورج پوليا


جورج پوليا


حل مسأله رياضي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های …

دانلود رایگان پایان نامه ... بررسي تاثير آموزش مهارت ... روش تحقیق بررسي رابطه ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود ... -بررسي تاثير روش ... بررسي تاثير آموزش ...

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در تمامی ...

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > پزشکی و …

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت ...

آموزش قالی بافی - persiancarpetnc.ir

کلمات کلیدی: به دنبال چه هستید؟ برنامه کاربردي آموزش بافندگي فرش با قلاب؟,دانلود برنامه ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسي میزان اثر بخشی آموزش ...

عنوان پایان نامه : بررسي میزان ... دانلود پایان نامه آموزش مجازی ... به روش نیمه ...

پگاه ریاضی - mehran-placid.blogfa.com

1. آناليز: آناليز رياضي1 ، آناليز رياضي2 (سر فصل)، آناليزحقيقي. ?كتابهاي استاندارد مرجع :

دانلود پایان نامه - پایان نامه آنتن میکرواستریپ به

دانلود پایان نامه در رابطه با ... نمونه و بررسي تاثير يكي از ... را به صورت گام به گام ...

تکنولوژیست بیا2 ................اتاق عمل

كلماتی كه دوست ندارید در اتاق عمل بشنوید، فقط بخونید و بخندید قبل از اینکه بخونید: لطفا گیر ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

خانه مشاوره پایان نامه مهر ایران، مرکز مشاوره ،تحقیق،آموزش و سفارش انجام پایان نامه ...

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود عمران و معماری. دانلود عمران. جزوات درسی و گزارش کارآموزی عمران. جزوه آب و فاضلاب

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های …

دانلود رایگان پایان نامه ... بررسي تاثير آموزش مهارت ... روش تحقیق بررسي رابطه ...

فهرست مقالات سایت فکرنو-سایت خلاقیت نوآوری و …

تا چه حدي مي توانيم غيرمنطقي باشيم. تاثیر آموزش هنر بر خلاقیت کودکان در آینده . تاثیر محیط ...

همه چیز درباره مقره ها (پایان نامه کارشناسی) | ویکی …

همه چیز درباره مقره ها (پایان نامه کارشناسی) مقره ها یکی از مهم ترین تجهیزات برای عایق کردن ...

دانلود مقاله - Geonews

امروزه با توجه به احتیاج بشر به منابع زیر زمینی نفت و گاز، نحوه­ی انتقال آن­ها به محل های ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسي میزان اثر بخشی آموزش ...

عنوان پایان نامه : بررسي میزان ... دانلود پایان نامه آموزش مجازی ... به روش نیمه ...

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در تمامی ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود ... -بررسي تاثير روش ... بررسي تاثير آموزش ...

پایان نامه درباره بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و …

راهنمای دانلود پایان نامه ... بررسي تأثير آموزش بر ... درباره بررسي تأثير آموزش به ...

تله ممبر مود شده ویژه

دانلود کتاب تاریخ موسیقی جهان

فیلم وبینار ۱۰۰ ایده کسب و کار اینترنتی پولساز

دانلود برنامه ردیابی افراد از طریق شماره تلفن

دانلود کتاب سیستم های کنترل اتوماتیک بنجامین کو

پاورپوینت شیوه ارائه مطالب

دانلود پاورپوینت منطق فازی در مطالعات شهری

آموزش ساخت برنامه اشتراک گذاری فایل برای موبایل

تحقیق درباره الگوریتم بانکدار 11 ص

پلی استایرن