دانلود رایگان


کتاب طاق و قوس در معماری ایران‬‎ - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود کتاب طاق و قوس در معماری ایران‬‎

دانلود رایگان
کتاب طاق و قوس در معماری ایران‬‎کتاب طاق و قوس در معماری ایران‬‎حسین زمرشیدی…

مقدمدنی ناشر ۱۳
مقدمه ی مؤلف ۱۵
پیشگفتار مؤلف ۱۷
تاریخ پیدایش قوس 19 | معماری قبل از هخامنشی ۲۱- معماری دورهی هخامشی ۲۴: معماری تاق دوری اشکانی و ساسانی ۲۵ ، معماری تاق قرون بعله از اسلام تا اواسط دوران قاجاریه ۲۷ = سعماری نوین ۳۰- ترسیم قوس ها ۳۲- دسته بنای قوس ها ۳۳
قوس مستقیم (تخت) ۳۳ | عطر اجرای قوس تخت ۳۳- وسایل و مصالح مرغوب برای قوس ۳۵ بنایی قوس ۱۳۵ استفاده از قوس مستقیم ۳۸
قوس هلالی ۳۹ طريقه ترسیم قوس هالی به روش تجربی ۳۹• تخمیر سازی برای پیاده کردن قالب قوس ۴۰ه طريقه ترسیم فوم بر روی زمین ۰۴۲ ساخت قالب گچی ۴۴، تکیه گاه قوس هلالی ۴۴
۰ مایی قوس هلالی ۴۷ د محاسه رجهای قوس آجری ۴۸ - قالب چوبی برای قوس های طویل ۴۹ - موارد استفاده از قوس هلالی ۵۲
قوس کمائی ۵۴ طرز نوسیم قوس گمانی ۵۴ - پیاده کردن قوس روی زمین ۵۵ - ای قوس کمانی ۵۵ - موارد استفاده از قوس گمانی ۵۷
قوس آزاد کننده ی بار ۵۹ بنایی قوس آزاد کنندهی بار ۶۰
قوس دزد با قوس مخفی ۶۲ طرز اجرای قوس دزد ۶۲ • پالونه ۶۵ د پالونه در نعل درگاه ۶۸ د سقف از جهازع بندی ۷۰ ه نعل درگاه سازی در زیر قوس ها ۷۱
قوس خنچه پوش تخت ۷۲ طريقه ترسیم قوس خنچه پوش تخت ۷۲، بنایی قوس خنچه پوش تخت ۷۳* بنایی قوس تخت بین دو گلویی ۷۶ • ئاق خنچهای و نیروهای وارد بر آن ۷۷ - موارد استفادهی فوس چهای تخت ۰۸۱ توس خنچه پوش دو گلویی ۸۳ - طريقهی ترسیم قوس ختچه بوش دو گلویی ۸۴ طریقه ی پیاده کردن قالب ۸۴ بنایی قوسی خنجه پوش دو گلویی ۸۵ به کار برد قوس خچه پوش در گلویی ۸۷- قوس خچه پوش با دور عدسی ۸۸ طريقه ترسیم قوس خنچه پوش با کمان عادی ۱۸۹ موارد استفاده توس خنچه پوش با دور عدسی ۱۹۰ قوس خنچه پوش با گلویی بارز ۹۳ طريقهی ترسیم قوس حچه پوش با گلویی باز ۹۳ طريقهی پیاده کردن قالب قوس خنچه پوش با گلوبیدار باز ۹۴ • بنایی قوس ۹۵ به موارد استفاده از قوس خنچه پوش با گلویی باز ۹۶ - توس خنچه پرش کمالی چند گلوپی دار ۹۸
با ما همراه باشید در کانال تخصصی شهرسازی، معماری و گرافیک
قوس برنخشى ۹۹ طريق ترسیم قوس برنخشی ۰۹۹ پیاده کردن قوس بر روی قالب ۱۰۰ - اجرای قوس برنخشی ۱۰۱ - موارد استفاده قوس برنخشی ۱۰۳
قوس نعل اسبی (کمانی تند) ۱۰۵ مقایسه قوس نعل اسبی با قوس دسته سبدی (نیمه بیضی) ۱۰۵- طریقه ترسیم قوس نعل اسبی ۱۰۶- طریقه پیاده کردن خط قوس بر روی قالب ۱۰۷- بنایی قوس نعل اسبی ۱۰۸. موارد استفاده قوس نعل اسبی ۱۱۰
قوس دسته سبدی ۱۱۳ ترسیم قوس نیمه بیضی (دسته سبدی - دسته زنبیلی) ۱۱۴- پیاده کردن قوس دسته سبدی (نیمه بیضی) ۱۱۵•
بنایی قوس دسته سبدی از قوس بیضی ۱۱۶ د موارد استفاده قوس دسته سبدی ۱۱۶- قوس بیضی دوکانون یک و چهار ۱۱۸ قوس دسته سبدی دو کانون ۱۲۰ قوس دسته سبدی سه کانون ۱۲۲. قوس دسته سبدی سه کانون تند ۱۲۴ قوس دسته سبدی پنج کانون تند ۱۲۶قوس نیم بیضی پنج کانون ۱۲۸ قوس دسته سبدی با روش نقطه یابی ۱۳۰ قوس نیمه بیضی به روش هندسی ۱۳۲ قوس نیمه بیضی با گلویی ۱۳۴
قوس نیم دایره ۱۳۵ ترسیم قوس نیم دایره ۱۳۶ - طریقهی پیاده کردن قالب نیم دایره ۱۳۸ - قالب چوبی برای دهانه های طویل ۱۴۰ • تقویت قوس نیم دایره ۱۴۱ • بنایی قوس نیم دایره ۱۴۲ قوس نیم دایره با ضخامت زیاد ۱۴۴ قوس نیم دایره با تکیه گاه ۱۴۵ • موارد استفادهی قوس نیم دایره ۱۴۶ - بنایی قوس دایره ۱۴۸- قوس نیم دایره سنگی ۱۵۱- مهار کردن قطعات سنگ در یکدیگر ۱۵۱ - موارد استفاده قوس نیم دایره ۱۵۳ قوس ثلث دایرهی ماهیچه دار ۱۵۵
قوس های مدور هلو چین، چیار بیضوی ساسانی ۱۵۷ قوس بيض ۱۵۹ • تئوری قوس بیض ۱۶۰ قوس تعلی(ناری) ۱۶۲ قوس هلو چین تند ۱۶۴ د قوس چیله ۱۶۶ قوس چیله تند بیضوی ساسانی) ۱۶۸ - قوس جبار (قوس خاکی) ۱۷۰. قوس تخم مرغی ۱۷۲ - قوس جناغی کند (بیض کوتاه - ناری) ۱۷۴ - قوس جفت بیض (ناری تیز) ۱۷۶ - قوس بيض معمولی (ناری تند) ۱۷۸ قوس جناغی تند ۱۸۰ د قوس بیض گلویی دار ۱۸۲
قوس تیز ۱۸۴ | ترسيم قوس نیز ۱۸۵ - پیاده کردن قوس بر روی زمین ۱۸۶ • بنایی قوس نیز ۱۸۸ - قوس نیز با پوشش طويل (رومی) ۱۸۹ء موارد استفاده ی قوس های تیز و رومی ۱۹۰ د قوس شاخ بزی تند ۱۹۲ - قوس شاخ بزی معمولی ۱۹۴ - قوس شاخ بزی کند ۱۹۶ء قوس مربع (سه و در قسمت) ۱۹۸ - قوس جناغی ۲۰۰ - قوس مربع (پاتوپا- تیزهای) ۲۰۲ - قوس پنج ا هفت تند ۲۰۴ - قوس پنج هفت تند ترسیم روش دوم ۲۰۶ - قوس پنج هفت معمولی ۲۰۸ - قوس کند ۲۱۲ - قوس پنج هفت کند ۲۱۴ - قوس کند شکسته ۲۱۶ - قوس کند شکسته ی برجسته ۲۱۸ - قوس تخت معمولی یک و دو ۲۲۰ - قوس تخت بلند ۲۲۲ - پوشش مثلث قوس ۲۲۴ - قوس تیز لچکی دور دار ۲۲۸ - قوس یک و چهار ۲۳۰ - قوس سه قسمت (ثلاثی) ۲۳۲ - قوس کند بلند ۲۳۴ - قوس پنج قسمت ۲۳۶ - قوس چیدری تند ۲۳۸ - قوس چیدری متوسط ۲۴۰ - قوس چیدری کند ۲۴۲ - قوس دولنگه ۲۴۴ - قوس جهار قسمت در زمینه ی مربع ۲۴۶ - قوس شش قسمت در زمینه ی مربع ۲۴۸ - قوس هشت قسمت ۲۵۰ - قوس ده قسمت ۲۵۲ - قوس دو لنگه پاتوپای تیز ۲۵۴ - قوس پنج و نه قسمت ۲۵۶ - قوس دوازده قسمت ۲۵۸ - قوس مربع شکسته ۲۶۰ - قوس غنچه ای ۲۶۲ - قوس شلغمی خفته ۲۶۴ - قوس شلغمی کند (پیازی) ۲۶۶ - قوس تیز پا بلند باز ۲۶۸ - قوس ثلائی پا بلند باز ۲۷۰ + فوس پنج قسمت کلاله دار ۲۷۲ - قوس نیز برجسته ۲۷۴ - قوس کند برجسته ۲۷۶ - قوس نیز یک و هفت ۲۷۸ - قوس تند برجسته با گلویی باز ۲۸۰ - قوس ابروی کند ۲۸۲ - قوس کند ابرو در زمینه ی مربع ۲۸۴ - قوس تیز برجسته ی مربع ۲۸۶ - قوس سه قسمت ابرو با سه مرکز در زمینه ی مربع ۲۸۸ - قوس نیز دایره (ابرو) با سله ۲۹۰ - قوس تیز دایره (ابرو) ۲۹۲ |
تاقهای دو پوششه ۲۹۴ پوشش خارجی ۲۹۵ - پوشش گنبدهای ترکدار (چناری)، مخروطی (ژک)، هرمی، ارچین ۲۹۷ - قوس دو پوششه بلند (گنبد) ۳۰۳ قوس در پوشش تیز پیوسته (گنبد) ۳۰۴ قوس دو پوشش تیز و برنخشى (تاق) ۳۰۵ |
قوس کلیل و کلاله ۳۰۶ ترسیم قوس کلیل ۳۰۷ • ترسیم قوس کلاله ۳۰۹ = پیاده کردن قوس کلیل بر روی زمین ۳۰۹ • پیاده کردن قوس کلاله بر روی زمین ۳۳۱۱ قوس های تزیینی کلیل و کلاله ۶۳۱۱ بنایی قوس کلاله ۱۳۱۲ موارد استفاده قوس های کلیل و کلاله ۳۱۵ قوس کلیل کند ۳۱۶ قوس کلیل گلویی دار ۳۱۸ قوس سه و چهار کلیل ۳۲۰ قوس سه مرکز در و پنج کلیل ۳۲۲ قوس کلیل سه مرکز دو و ده ۳۲۴ قوس کلیل سه مرکز یک و دونیم ۳۲۶ قوس سه مرکز پاتوپا ۳۲۸ قوس سینه کفتری ۳۳۰ قوس کلاله ده و دوازده ۳۳۲ - قوس کلاله در کانون ۲۳۴ - قوس سه کمانی کلاله ۳۳۶
با ما همراه باشید در کانال تخصصی شهرسازی، معماری و گرافیک
قوس های منحنی بلند (شمشیری) ۳۳۸ ترسیم قوس شمشیری منحنی بلند ۱۳۳۹ ترسیم قوس های خریدهای یک شانه (شمشیری) ۳۴۰ پیاده کردن قوس شمشیری منحنی بلند بر روی زمین ۳۴۰ - بنایی قوس شمشیری منحنی ۳۴۱ : قالب بندی و بنایی قوس خزیده و یک شانه ۳۴۲- تاق شمشیری ۶۳۴۲ بنایی قوس شمشیری ۳۴۲ء موارد استفاده قوس های شمشیری (خزیده) ۳۴۴ قوس خزيده ۱۳۴۶ قوس شمشیری منحنی ۳۴۸
قوس سهمی ۳۴۹ ترسیم قوس های سهمی باز ۳۴۹ - بنایی قوس های سهمی ۳۵۱ موارد استفاده ی قوس سهمی ۳۵۱: فوس سهمی باز پاکوتاه ۳۵۶ قوس سهمی کند ۳۵۸ قوس سهمی کله قندی (یا بلند) ۳۶۰ |
قوس معلق ۳۶۲ ترسیم قوس معلق ۱۳۶۳ اجرای قوس معلق ۳۶۳ بنایی قوس معلق ۳۶۵
کوره پوش یا كو نوسازی ۳۶۷
قوس لاپوش پابلند ۳۷۰
قوس پاتو پا ۳۷۳ اتصالات در قوس ۳۷۴ قوس حايل ۶۳۷۵ بنایی قوس پشت پند ۳۷۶
چهارتاقی (گلودرهم) ۳۸۰ پوشش عرقچین ۳۸۴ بنایی عرقچین ۳۸۴ پوشی کاسه ای (طاسه سازی) ۳۸۷
تاق ضربی ۳۹۰ اجرای تاق ضربی ۳۹۱. پوشش خفته و راسته ۳۹۴ء تاقی تیغه بین تیر آهن ۳۹۹، بنایی تاق تيغهای ۳۹۹- تاقی تیغه و پالانه یا (ثاق تیغه و پالونه) ۴۰۰- تاق پوش پر و تیغه ۴۰۱ • تویزه ۴۰۳ - اجرای تویزه باربر ۴۰۳ * نویزهی تزیینی ۴۰۴ بنایی توبڑهی تزیینی ۴۰۵- بله بندی پشت تاق ۴۰۶ - پوشش تاق آهن گم ۴۰۸ه كلافينادی تیرها ۰۴۰۸ بنایی تاق آهن گم ۴۰۸
قوس کنگره دار (دالبری - شکنجی - کولی دار) ۴۱۱ اجرای قالب قوس کنگره دار (کولی دار) ۴۱۳، بنایی قوس کنگرهای ۱۴۱۳ قوس دالبر نیزه دار ۱۴۱۶ قوس دالبر تاج خروس ۰۴۱۸ قوس دالبر بلند ۴۲۰ء قوس دالبر معظم ۴۲۲، ترسیم و نمود ساخت قوس به روش حدودا غیر ایرانی ۴۲۴
واژه نامه ۴۳۹


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
طاق و قوس


معماری ایران‬‎


دانلود کتاب


حسین زمرشیدی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فال ابجد (همون فالی که فال گیرا میگیرند}

هرشخصي كه به طالع حمل باشد ستاره مولاي متقيان امير مومنان حضرت علي ابن ابيطالب عليه السلام است مردي باشد بلند بالا و خوش خلق و خوش اقبال و در طرف راست صورت او خالي يا نشاني باشد كه از خوشبختي ...

طاق قوسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصطلاحات مربوط به طاق قوسی در معماری ایرانی-اسلامی. تویزه :در اصطلاح معماری اسلامی به ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی - Part 8

توضیحات : این کتاب به ذکر مطالبی می پردازد که کمتر کتابی در زمینۀ مبارزه و هنر رزم ، به آن پرداخته است.

طاق قوسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصطلاحات مربوط به طاق قوسی در معماری ایرانی-اسلامی. تویزه :در اصطلاح معماری اسلامی به ...

فال ابجد (همون فالی که فال گیرا میگیرند}

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس ...

فال ابجد (همون فالی که فال گیرا میگیرند}

هرشخصي كه به طالع حمل باشد ستاره مولاي متقيان امير مومنان حضرت علي ابن ابيطالب عليه السلام است مردي باشد بلند بالا و خوش خلق و خوش اقبال و در طرف راست صورت او خالي يا نشاني باشد كه از خوشبختي ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی - Part 8

توضیحات : این کتاب به ذکر مطالبی می پردازد که کمتر کتابی در زمینۀ مبارزه و هنر رزم ، به ...

فال ابجد (همون فالی که فال گیرا میگیرند}

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس ...

طاق قوسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصطلاحات مربوط به طاق قوسی در معماری ایرانی-اسلامی. تویزه :در اصطلاح معماری اسلامی به ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

طاق قوسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقش باربر. از آنجا که بسیاری از مصالح ساختمانی قدیمی (مانند سنگ و آجر) علی‌رغم مقاومت مناسب در برابر تنش فشاری مناسب، توانایی کمی برای تحمل تنش کششی داشتند، طرح چفدی (قوسی) شکل طاق قوسی می ...

فهرست اسامی شرکت های موجود در نرم فزار پیمانکاران 96 (ش تا ی)

تولید نرم افزارهای عمومی و تخصصی مهندسی عمران ، ارائه خدمات مهندسی عمران ، آموزش و ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

خیال‌پردازی (گونه هنری) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خیال‌پردازی، (به انگلیسی: fantasy) گونه‌ای هنری است که جادو و دیگر اَشکال فراطبیعی را به ...

خیال‌پردازی (گونه هنری) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویژگی‌های گونهٔ خیال‌پردازی. ویژگی اصلی خیال‌پردازی، دارا بودن عناصر خیالی در فضایی خود-منسجم است، فضایی که منطق و قوانین خاص خود را دارد که متفاوت با منطق عادی است و داستان آن قوانین را ...

طاق قوسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصطلاحات مربوط به طاق قوسی در معماری ایرانی-اسلامی. تویزه :در اصطلاح معماری اسلامی به ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی - Part 8

توضیحات : این کتاب به ذکر مطالبی می پردازد که کمتر کتابی در زمینۀ مبارزه و هنر رزم ، به ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت سفارش سازمانی

خیال‌پردازی (گونه هنری) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خیال‌پردازی، (به انگلیسی: fantasy) گونه‌ای هنری است که جادو و دیگر اَشکال فراطبیعی را به ...

خلاصه روانشناسی یادگیری

طرح جابر آماده ششم ابتدایی نشاسته در غذا به همراه

نقشه کاداستر اصفهان منطقه 10

دانلود پایان نامه حملات عدم پذیرش سرویس DOS و DDOS

نقشه بیمارستان با جزئیات کامل

تحقیق درباره بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای

پرسشنامه ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژه بزرگراه

نقد شعر The Hollow Men by T.S Eliot

مشکلات توسعه نرم‌افزار و بررسی مسئله پیچیدگی در

دانلود پایان نامه استانداردهاي آموزشي كارگاه